Predregistruj sa6. MÁJ
Wings For Life World Run Terms of Use

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Posledná aktualizácia dňa 20. januára 2016

1. Základné informácie

1.1 Informácie o nás a webovej stránke: Webová stránka WingsforLifeWorldRun.com vám ponúka prístup na svoje interaktívne webové stránky, aplikácie a služby. Webová stránka je riadená spoločnosťou Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Rakúsko (ďalej len „my“, alebo „naše“ alebo „Red Bull“). Tento dokument Podmienky používania stanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú webovej stránky a jej služieb a obsahu, ktorý sprístupňujeme alebo umožňujeme Užívateľom, aby sa stal prístupným cez naše služby (ďalej len „vy“, „vaše“, alebo „Užívateľ“).Tieto Podmienky používania si pozorne prečítajte pretože, medziiným; vysvetľujú hranice našich záväzkov voči vám a riadia zmluvu medzi vami a nami, čo sa týka webovej stránky. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať webovú stránku, jej obsah ani služby.

1.2 Súhlas s Podmienkami: Používaním WingsforLifeWorldRun.com alebo prehliadaním akýchkoľvek služieb alebo obsahu súhlasíte, že budete viazaný plnením nasledujúcich všeobecných podmienok. Navyše, určité dodatočné pravidlá sú špecifické pre individuálne služby, ako je Ochrana dát a politika ochrany osobných údajov a všetky takéto údaje sa zverejňujú na webovej stránke a považujú za začlenené do podmienok (spolu s inými schémami, doplnkami alebo zobrazeniami začlenenými referenciami a spojeniami v týchto Podmienkach, ďalej len „Podmienky“). Ak sa chcete zaregistrovať a zúčastňovať sa aktivít na stránke “Wings for Life World Run” , musíte súhlasiť s našimi špeciálnymi „Podmienkami účasti“. Urobíte tak kliknutím na box (povoliť – opt-in) počas procesu „podpisovania“ s príslušnou skupinou spoločnosti Red Bull.

1.3 Zmeny Podmienok: Vyhradzujeme si právo priebežne Podmienky prehliadať a kontrolovať. Zmeny vám budú oznámené v patričnom čas a z vašej strany sa budú považovať za prijaté, ak v zákonne stanovenej lehote nedostaneme písomnú námietku alebo ak budete používať webovú stránku, služby alebo obsah následne po zaslaní našich doplnených Podmienok. Mali by ste preto priebežne kontrolovať webovú stránku a kontrolovať aktuálne Podmienky, pretože sú pre vás záväzné.

1.4 Skvalitnenie webovej stánky: Radi podporíme zasielanie spätnej väzby, čo sa týka kvality a preferencií služieb, webovej stránky a obsahu. V prípade, že sa chcete sťažovať alebo ste si vedomý, že sa tieto Podmienky porušujú Užívateľom alebo inou treťou stranou, skontaktujte sa s nami. Môžete nám poslať mail na adresu info@wingsforlifeworldrun.com

1.5 Zadefinované výrazy: Slová uvádzané v týchto Podmienkach začínajúce veľkým písmom majú nasledujúci význam:

„Obsah“ znamená všetky informácie, materiál a médiá, predovšetkým text, údaje, predlohy, grafiku, fotografie, tlač, metráž, softvér, zvuky, hudbu, záznamy, videá a ostatné pohyblivé a nepohyblivé obrázky a materiál vytvorený alebo dodaný nami a poskytovaný vo forme postupností, sťahovaním, elektronickými dátami alebo inou formou na alebo prostredníctvom webovej stránky;

„Zákazník“ znamená spotrebiteľa v rámci významu § 1 KSchG [Zákon o ochrane spotrebiteľa].

 „PDV“ znamená práva duševného vlastníctva, ktoré zahŕňajú ale neobmedzujú sa len na autorské práva, morálne práva, zaregistrované návrhy, patenty, obchodné značky, servisné známky, ochranné známky, práva na priemyselné návrhy (zaregistrované aj nezaregistrované) polovodičové práva, práva na databázu, obchodné tajomstvá, práva na uchovanie mlčanlivosti a ostatné podobné práva (zahrňujúce  žiadosti o registráciu vyššie uvedených práv) a ich všetky ostané obnovy a rozšírenia kdekoľvek na svete;

 „Služby“ znamenajú služby ako je prístup, softvér, nástroje, počítačové programy (signály) a služby sprostredkovávajúce vám obsah cez webovú stránku;

 „Webová stránka“ znamená www.WingsforLifeWorldRun.com.

2. Autorské práva, obchodné značky a ostatné práva duševného vlastníctva (PDV)

Každý obsah a služby webovej stránky, vrátane obsahu a služieb poskytnutých od Užívateľov, t.j. všetky texty, logá, obchodné značky, grafika, výtvarné predlohy, zvuky, hudba a softvér (vrátane prístupového softvéru) sú chránené autorskými právami, morálnymi právami, registrovanými návrhmi, patentmi, obchodnými značkami, servisnými známkami, ochrannými známkami, právami na dizajn, právami na polovodiče, právami na databázu, obchodnými tajomstvami, právami na uchovanie dôvernosti informácií, a ostatnými podobnými právami („PDV“). Všetky PDV jestvujúce na webovej stránke a ich obsah alebo služby vlastníme my alebo máme na to licenciu. Všetky práva zostávajú výhradne  nám alebo, ak poskytované tretími stranami, takejto tretej strane (a ak takýto obsah alebo služba nie sú výslovne identifikované, aby boli zákonne chránené alebo registrované, neznamená to, že sa tým implikuje zrieknutie sa platných práv duševného vlastníctva vzhľadom na akýkoľvek obsah, alebo služby, úplné alebo čiastočné). Ak aj nejaká obchodná značka, názov alebo logo nie sú výlučne zadefinované, aby boli zákonom chránené alebo registrované, neznamená to z našej strany zrieknutie sa platných PDV, vzhľadom na takéto obchodné značky, názvy alebo logá. Nesmiete reprodukovať, kopírovať, posielať, opätovne zverejňovať, vysielať, zaznamenávať, prenášať alebo editovať žiaden obsah, materiály alebo ich časti bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ani urobiť alebo sa pokúsiť urobiť niečo, čo by mohlo porušiť naše PDV alebo akékoľvek PDV, na ktoré máme licenciu alebo sú vlastnené treťou stranou. To isté platí na nápady a koncepty webovej stránky založenej na obsahu alebo službách, ak aj nie sú chránené PDV.
Každá reprodukcia obsahu, služieb alebo ich časti musí byť nami výslovne odsúhlasená a jasne označená Užívateľom s naším označením autorského práva ako je uvedené nižšie: 


© Red Bull GmbH.

 
3. Registrácia Užívateľa

3.1 Registrácia a účet: Aby bol zabezpečený prístup alebo používanie niektorých funkcií služieb, ako je napr. služby spravodajcu, musíte sa stať registrovaným Užívateľom. Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte mať viac ako 18 rokov. Zaregistrovať sa môžete vyplnením nášho registračného formuláru alebo, ak máte účet na sieti sociálnych médií ako je Facebook, umožníme vám prihlásiť sa cez napr. Facebook Connect (spojenie) (ďalšie informácie si pozrite na stránke  Naše všeobecné informácie o ochrane údajov a politike ochrany osobných údajov). Zaregistrovať sa môžete len ak (a) ste prijali naše Podmienky; (b) poskytli nám úplné a presné informácie na registráciu; a (c) ak sa registrujete vyplnením nášho registračného formuláru, dostali ste potvrdenie o registrácii od nás prostredníctvom e-mailu („účet“). Zaregistrovať si môžete na webovej stránke len jeden účet. 
Určitý obsah alebo služby sa môžu stať dostupnými alebo nedostupnými pre určitých Užívateľov, napr. zriadením rôznych prístupových úrovní rozlišujúcich medzi určitými skupinami Užívateľov podľa nášho vlastného uváženia.

3.2 Užívateľské meno a heslo: Zaregistrovaním sa u nás sa zaručujete, že informácie zaslané na váš účet (spolu so všetkými ostatnými informáciami, ktoré nám priebežne poskytnete, či už ako súčasť registračného procesu alebo inak) sú kompletné, pravdivé, presné a žiadnym spôsobom nie sú klamlivé. Ste zodpovedný, aby ste nám oznámili všetky zmeny takýchto informácií, aby bolo zabezpečené, že zostávajú stále aktualizované. Ste zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa dejú na vašom účte, či už implikovane alebo výhradne autorizovane vami alebo nie. Musíte nás okamžite informovať o každom neautorizovanom používaní vášho účtu. Môžete byť zodpovedný za straty, ktoré vynaložíme my alebo niektorý iný Užívateľ alebo návštevník webovej stránky v dôsledku používania vášho účtu niekým iným. Nesmiete používať účet, ktorý patrí niekomu inému. Nie sme zodpovedný za žiadne straty ani škody vyplývajúce z toho, že nedodržíte tieto Podmienky. 
Vezmite do pozornosti, že informácie, ktoré poskytnete (vaše meno, pohlavie, rok narodenia) sa môžu zobraziť na webovej stránke (napr. s vašimi spätnými informáciami, komentármi alebo obsahom).

4. Práva a povinnosti Užívateľa

4.1 Vaše práva na „osobné používanie“: Udeľujeme vám a ostatným Užívateľom právo prístupu na webovú stránku a právo využívať služby a obsah ako je priebežne dostupný. Môžete si stiahnuť alebo skopírovať obsah alebo obnoviť služby z webovej stránky na svoje osobné účely vo forme nekomerčného prezerania, kopírovania a zdieľania, kde to je technicky umožnené (ďalej len „používanie na osobné účely“). Akékoľvek ďalšie používanie obsahu alebo služieb, predovšetkým akékoľvek používanie pre tretie strany alebo vaše vlastné záujmy, aktivity, služby alebo produkty, je prísne zakázané.

4.2 Vaše povinnosti: Súhlasíte, že vaše povinnosti v spojitosti s webovou stránkou, obsahom a službami sú nasledovné:

(i) Nesmiete kopírovať, rozmnožovať, opätovne publikovať, verejne zobrazovať, prekladať, ponúkať, prenášať, sťahovať alebo distribuovať žiadnym spôsobom (vrátane „zrkadlového zobrazovania“) žiadnu časť webovej stránky ani obsahu alebo služby na žiaden iný počítač, server, webovú stránku ani iné médium na publikovanie alebo distribúciu, ak to nie je výslovne ponúknuté v týchto Podmienkach alebo inak nami písomnou formou odsúhlasené;

(ii) Nesmiete využívať obsah ani služby na komerčné účely, vrátane a bez obmedzenia, predaja prístupu na webovú stránku, služieb alebo obsahu, ak to nie je výhradne ponúknuté v týchto Podmienkach alebo inak nami písomnou formou odsúhlasené;

(iii) Nesmiete modifikovať, pozmeňovať ani prispôsobovať  žiadnu časť obsahu ani služieb (každé „úprava“) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. V prípade, že budeme súhlasiť s nejakou úpravou, potvrdíte a súhlasíte v rámci žiadania o niečo takéto, že my získame neodvolateľné, celosvetové, permanentné, nevýlučné, prenosné, plne platené a neobmedzené práva na využívanie akejkoľvek úpravy a všetkých materiálov, či už poskytnutých nami alebo nie, ako aj všetkých ich častí predovšetkým ale neobmedzene na upravovanie, strihanie alebo robenie výňatkov a všetky ostatné materiály vytvorené vami alebo vašimi pobočkami, zamestnancami, licenčnými partnermi , zmluvnými partnermi alebo akoukoľvek inou osobou alebo entitou, v zmysle  alebo vo vzťahu k obsahu, službám alebo úprave, bezplatne a v každom poznanom alebo ešte nepoznanom type používania pri jej vytvorení;

(iv) Nesmiete modifikovať, dekompilovať, spätne zostaviť, rozložiť alebo vytvoriť odvodené diela založené na akomkoľvek softvéri na webovej stránke;

(v) Nesmiete (ani sa pokúšať) brániť, odpojiť, zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do webovej stránky alebo ktorejkoľvek jej časti (vrátane jej funkcií zameraných na bezpečnosť alebo do žiadnej transakcii uzatvorenej na webovej stránke) ani žiadnym spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru webovej stránky, získať alebo sa pokúšať získať obsah alebo služby prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov iných ako sú cieľovo ponúkané na webovej stránke;

(vi) Nesmiete na nás, naše pobočky alebo naše či ich aktivity, obchodnú činnosť alebo značky vrhnúť nepriaznivé svetlo. Predovšetkým sa musíte zdržať používania akéhokoľvek obsahu v spojitosti s: (a) nezákonnými produktmi, obsahom, službami alebo materiálmi; (b) všetkými produktmi, obsahmi, službami alebo materiálmi, ktoré sa týkajú alebo sú v spojení s nemravnosťou, pornografiou alebo podobným na dospelých zameraným materiálom; (c) krytím nehôd, útokov, výtržností; a/alebo (d) konkurenčnými produktmi (predovšetkým nápojmi obsahujúcimi kofeín, taurín alebo guaranu);

(vii) Nesmiete používať webovú stránku, obsah alebo služby na žiadne protizákonné účely alebo publikovanie, v spojení s, vydaním alebo zobrazením akéhokoľvek protizákonného materiálu (takéto termíny zahŕňajúce ale bez obmedzenia každý pirátsky softvér alebo akýkoľvek materiál, ktorý je nemravný, výhražný, zlomyseľný, klamlivý, škodlivý, urážajúci, ohováračský, zastrašovací, diskriminačný na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo nespôsobilosti) alebo ktoré porušujú práva (vrátane ale bez obmedzenia práv duševného vlastníctva) naše a/alebo tretej strany, alebo ktoré vyzývajú alebo presadzujú akúkoľvek kriminálnu činnosť alebo obsahujú vírusy, trójskeho koňa alebo iné škodlivé kódy alebo skripty;

(viii) Musíte dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní webovej stránky, obsahu a služieb a súhlasíte, že nebudete porušovať naše práva, práva našich sesterských spoločností ani iných Užívateľov a iných tretích strán. 

(ix) Budete zachovávať a dodržiavať všetky limity dátových objemov, ktoré sa vzťahujú na webovú stránku, obsah a služby.

4.3 Žiadna reklama: Nesmiete používať webovú stránku, obsah ani služby na reklamné účely ani na účely zobrazovania informácií v spojitosti s akokoľvek komerčnou aktivitou, službami alebo produktmi, okrem výslovne poskytnutých v týchto Podmienkach alebo inak nami písomne odsúhlasených. 

4.4 Postúpenie: Tieto Podmienky a všetky práva a licencie udelené v súlade s nimi nie sú prenosné ani nie je možné ich postúpiť bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu. V prípade, že prenesiete alebo postúpite akékoľvek právo, záväzok alebo povinnosť, zaväzujete sa, reprezentujete a zaručujete sa, že: (i) postúpenie práv alebo záväzkov udelených podľa tejto zmluvy nie je v rozpore ani nezlučiteľné so žiadnym ustanovením týchto Podmienok; a (ii) každý záväzok a povinnosť voči nám je riadne uložená a plne dodržiavaná každým nadobúdateľom. Ani po postúpení nebudete zbavený žiadnych zo svojich záväzkov a povinností voči nám v zmysle tejto zmluvy. Postúpenie našich práv alebo záväzkov uskutočníme my výhradne podľa nášho uváženia.

4.5 Modifikácie služieb: Vyhradzujeme si právo priebežne prezerať, kontrolovať, modifikovať, zlepšovať alebo prerušiť našu webovú stránku, naše služby alebo obsah bez predchádzajúceho oznámenia. Takáto práca spojená s obsahom a technickými prehliadkami a každá práca údržby v spojitosti s týmto môže bez obmedzenia zahŕňať rozšírenie alebo modifikáciu predmetných oblastí sprístupnených cez webovú stránku a adaptáciu technických formátov tvoriacich služby alebo obsah. Prístup na webovú stránku a jej služby alebo obsah môže byť v dôsledku toho dočasne alebo permanentne pozastavený bez oznámenia v prípade zlyhania systému, údržby, kontroly alebo opravy, alebo z dôvodov, ktoré nevieme ovplyvniť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť ak, z nejakého dôvodu, webová stránka, obsah alebo služba nie sú dostupné. Musíte si byť vedomý, že my môžeme kedykoľvek odstúpiť zabezpečovania webovej stránky, jej obsahu alebo služieb. V každom prípade, nie sme povinní poskytovať údržbu alebo podporné služby.

5. Obsah stránky Užívateľa

5.1 Užívateľ má povolené zobrazovať odkazy, text, ilustrácie, údaje, súbory, obrázky, grafiku, fotografie, komentáre, zvuky, hudbu, videá, informácie, obsah a/alebo iné materiály („obsah stánky Užívateľa“) prostredníctvom našej webovej stránky. Presunutím obsahu Užívateľa na platformu sociálnych médií Instagram použitím mriežky (hashtag) poskytnutého nami nám sprístupníte užívateľský obsah za predpokladu, že obsah verejne sprístupníte na Instagrame. Ak má váš obsah v rámci Instagramu verejný atribút, potom je váš užívateľský obsah dostupný pre všetkých Užívateľov v rámci aj mimo Instagramu a WingsforLifeWorldRun.com a môžu ho zdieľať užívatelia na internete (t.j. iné webové stránky tretích strán). Podľa práva a licencií, ktoré udelíte v rámci tejto zmluvy, je akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý presuniete, uchováte, prenesiete, predložíte, vymeníte alebo sprístupníte cez Instagram na webovú stránku vytvorený, vlastnený a kontrolovaný výhradne vami a nie nami. Nezaručujeme žiadne utajenie, čo sa týka užívateľského obsahu. Je výhradne vašou zodpovednosťou sledovať a chrániť všetky práva duševného vlastníctva, ktoré máte vo vašom užívateľskom obsahu a my za ne neberieme na seba žiadnu zodpovednosť. Po presunutí vášho užívateľského obsahu vám poskytneme spojenie, kde na webovej stránke môžete nájsť váš užívateľský obsah.

5.2 Nenárokujeme si žiadne vlastnícke práva v užívateľskom obsahu a vy týmto jednoznačne potvrdzujete a súhlasíte, že váš užívateľský obsah je výhradne vašou zodpovednosťou. Zastupujete a zaručujete sa, že vy ste vlastníkom všetkých PDV užívateľského obsahu a že užívateľský obsah: (i) neobsahuje predaj reklamy, sponzorstva ani žiadnej propagácie; (ii) neporušuje verejný poriadok; (iii) nezasahuje do práv tretích strán, t.j. osobných práv (hlavne obrazu samého seba), PDV ako sú obchodné značky, patenty, autorské práva alebo iné PDV chránené zákonom; ani (iv) neobsahujú materiál, ktorý je protizákonný alebo podporuje ilegálnu a nezákonnú činnosť.

5.3 Zastupujete a garantujete, že všetky potrebné práva, povolenia, súhlasy a zrieknutie sa morálnych práv boli riadne a účinne získané od účastníka, vykonávateľa, zástupcu, prispievateľa alebo inej osoby zainteresovanej v užívateľskom obsahu alebo právach, službách alebo vybaveniach v spojitosti s nimi a že vy ste oprávnený disponovať takýmito právami podľa vášho výhradného uváženia a v rozsahu tu stanovenom.

5.4 Neuchovávame žiaden užívateľský obsah vami prenesený na Instagram. Môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia v rámci Instagramu, aby sa váš obsah stal súkromným. Potom už obsah nebude zobrazený na WingsForLifeWorldRun.com. Jedinú vec, ktorú uchovávame, čo sa týka vášho užívateľského obsahu z Instagramu je spojenie naň v rámci Instagramu.

5.5 Tým, že sprístupníte váš užívateľský obsah na webovej stránke prostredníctvom Instagramu udeľujete limitovanú, celosvetovú, nevýlučnú, bez poplatkov, plne uhradenú licenciu ďalším Užívateľom webovej stránky a operátorom a Užívateľom iných webových stránok, aplikácií a/alebo platformy, na ktorých sa používal alebo bol uložený váš užívateľský obsah používajúci služby („zdieľané služby“) na používanie, kopírovanie, preposielanie, prenos alebo inú distribúciu, verejné zobrazovanie, verejne fungovanie, prispôsobovanie, pripravovanie derivačných prác, zostavovanie, sprístupňovanie a inú komunikáciu s verejnosťou, váš užívateľský obsah  priebežne využívajúci spoločné služby webovej stránky. Bez ohľadu na predchádzajúce vyjadrenie nič v týchto Podmienkach používania nezaručuje akékoľvek právo na webovú stránku iného Užívateľa čo sa týka vlastníckeho názvu, loga, obchodnej značka alebo servisnej známky prenesenej ako súčasť vášho užívateľského obsahu (napríklad vaše užívateľské meno) („značky“), iné ako právo na reprodukciu, verejné vystavenie, sprístupnenie a iné sprostredkovanie verejnosti takejto značky, automaticky a bez zmien, ako súčasť preposielania vášho užívateľského obsahu, s ktorým ste tieto značky spojili.

Odstránenie vášho užívateľského obsahu z Instagramu, využívajúce súkromné nastavenia v rámci Instagramu alebo odstránenie mriežky (hashtag) bude automaticky viesť k nesprístupneniu užívateľského obsahu na webovej stránke. Bez ohľadu na vyššie uvedené týmto potvrdzujete a súhlasíte, že ak váš užívateľský obsah už bol distribuovaný do spoločne zdieľaných služieb, potom spoločnosť Red Bull nie je povinná zabezpečiť vymazanie vášho užívateľského obsahu z každého serveru alebo systémov kontrolovaných operátormi spoločne zdieľaných služieb, ani požadovať, aby užívatelia webovej stránky alebo spoločne zdieľaných služieb vymazali nejakú položku vášho užívateľského obsahu.

5.6 Predstavujete, garantujete a zaväzujete sa, že nepredložíte užívateľský obsah, ktorý:

 (i)  vrhá nepriaznivé svetlo na nás, naše sesterské spoločnosti alebo naše alebo ich aktivity, obchodnú činnosť alebo ochranné známky. Mali by ste sa predovšetkým vyhýbať používaniu alebo predkladaniu akéhokoľvek obsahu v spojitosti s: (a) ilegálnymi produktmi, obsahom, službami alebo materiálom; (c) spravodajstvom o nehodách, útokoch, nešťastiach alebo nepokojoch; a/alebo (d) konkurenčnými produktmi (predovšetkým nápojmi, ktoré obsahujú kofeín, taurín alebo guaranu);

(ii) vydáva sa za niekoho alebo niečo, čo je nezákonné, výhražné, urážajúce, hanlivé, nactiutŕhačské, zasahujúce do súkromia alebo verejných práv, vulgárne, nemravné, zneucťujúce, pornografické alebo inak nežiaduce alebo iným spôsobom porušujúce platné zákony;

(iii) podporuje správanie, ktoré bude predstavovať trestný čin, znižuje občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje nejaké zákony;

(iv) je propagáciou tovaru alebo služieb alebo navádzaním na financovanie;

(v) obsahuje osobné informácie ako sú správy, ktoré identifikujú telefónne čísla, čísla sociálneho zabezpečenia, čísla účtov, adresy alebo referencie  o zamestnávateľoch;

(vi) obsahuje vzorce, inštrukcie alebo rady, ktoré môžu spôsobiť škodu alebo poranenia; alebo

(vii) obsahuje nejaký vírus, trójskych koňov alebo iné škodlivé kódy alebo skripty.

Navyše, správanie Užívateľa, ktoré podľa nášho uváženia obmedzuje  alebo zabraňuje inému Užívateľovi vo využívaní alebo užívaní našich služieb, nebude povolené.

5.7 Máme právo, avšak nie povinnosť, sledovať užívateľský obsah. Máme právo výlučne podľa nášho uváženia a z akéhokoľvek dôvodu čokoľvek editovať, odmietnuť poslať, odstrániť alebo zneprístupniť v rámci užívateľského obsahu.

6. Projekty na vytváranie zdrojov / priame dotácie Nadácii Wings for Life (Nadácia Krídla pre život)

Vytváranie zdrojov: Bez ohľadu na to, či sa zúčastňujete na bežeckej súťaži Wings for Life môžete (individuálne alebo ako tím) začať svoju osobnú WfLWR-tvorca zdrojov a získavať finančné prostriedky medzi priateľmi, spolupracovníkmi, atď. pre Nadáciu Wings for Life. Ak začnete vlastné získavanie zdrojov pre WfLWR, môžete si vybrať zverejnenie individuálnych prispievateľov do vášho systému na vašej stránke bežca uvedeného menom a darovanou výškou sumy (ak váš darca súhlasí).

Dotácie pre Nadáciu Wings for Life: Kliknutím na tlačidlo „daruj teraz“ sa dostanete na formulár, ktorý vám umožní priamo darovať prostriedky Nadácii Wings for Life (platné podmienky na Terms and Conditions for Donations – Podmienky darovania). Pri darovaní takýchto prostriedkov si môžete zvoliť (a) venovať vaše prostriedky vášmu tvorcovi prostriedkov alebo tvorcovi prostriedkov niekoho iného na príslušnú stránku bežca; a (b) navyše si vybrať, či vaše meno a výška sumy vášho daru bude verejne dostupná na stránke toho bežca. Aby ste to mohli urobiť, budete musieť jednoznačne súhlasiť s verejným zobrazením označením príslušného okienka, keď budete dávať svoje prostriedky.

Vaše meno a výška sumy vášho daru bude prístupná verejnosti, len ak osoba začínajúca WfLWR-tvorca prostriedkov, ako aj individuálny darca výslovne dali svoj súhlas.

7. Odškodnenie

Súhlasíte s plným odškodnením a zbavíte zodpovednosti nás, naše sesterské spoločnosti, funkcionárov, riaditeľov, akcionárov, zamestnancov a zástupcov s ohľadom na všetky záväzky, škody, nároky, žaloby, výdavky, požiadavky alebo náklady (vrátane všetkých poplatkov za právne služby vo vzťahu k takýmto nárokom alebo škodám) nami vynaloženými, vyplývajúcimi z alebo v spojitosti s: (i) vášho využívania našich služieb; (ii) užívateľským obsahom poskytnutým vami alebo prostredníctvom používania vášho členstva; (iii) akýmkoľvek skutočným alebo konštatovaným nedodržaním alebo porušením Podmienok používania vami; (iv) akýmkoľvek skutočným alebo konštatovaným porušením tvrdenia, záruky alebo záväzku, ktorým ste sa zaviazali; alebo (v) vaším konaním alebo pochybením. Plne s nami súhlasíte so spoluprácou pri obrane akéhokoľvek nároku, ktorý je predmetom vašich záväzkov stanovených podľa tohto dokumentu.

8. Súhlas spravodajcu

Aby ste dostávali aktuálne informácie, môžeme vám zasielať nášho spravodajcu a ostatnú komunikáciu, ktorá sa týka obsahu, služieb, ponúk, propagácie a našich udalostí a našich sesterských spoločností a partnerov prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky pod podmienkou, že nám k tomu dáte súhlas. Môžete mať proti tomu námietky a zrušiť svoj súhlas kedykoľvek prostredníctvom e-mailu:  info@wingsforlifeworldrun.com

9. Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

9.1 Nerobíme žiadne výslovné ani implicitné tvrdenia alebo záruky žiadneho typu (a jednoznačne sa zriekame všetkých tvrdení a záruk v plnom rozsahu povolenom v súlade s platnými zákonmi) čo sa týka presnosti, kvality, spracovania, včasnosti (vrátane doručenia), prevádzkovateľnosti, obchodovateľnosti, dostupnosti alebo úplnosti webovej stránky, služieb, obsahu alebo smerom k neporušovaniu práv priemyselného alebo duševného vlastníctva alebo iných práv tretích strán alebo vhodnosti obsahu na určitý účel. Všetky rozhodnutia alebo konanie , ktoré vykonáte na základe alebo vo vzťahu k informáciám, obsahu alebo službám poskytnutým cez webovú stránku sú výhradne podľa vášho uváženia a na vaše riziko. Musíte si byť vedomý, že akékoľvek konanie, aktivita a/alebo informácie zobrazené alebo poskytnuté na alebo prostredníctvom webovej stránky sa vykonáva školenými a profesionálnymi odborníkmi a vašou zodpovednosťou je vykonať všetky predbežné opatrenia a používať zdravý rozum, keď používate webovú stránku, obsah a služby.

9.2 Potvrdzujete a súhlasíte, že sa prihlasujete a používate webovú stránku, obsah a služby na vaše riziko a na základe „tak ako je“ a „ako dostupné“ a že my nie sme zodpovední za žiadne chyby alebo pochybenia v obsahu, službách dostupnosti alebo doručovaní (vrátane a bez obmedzenia), spôsobenými prerušením, vymazaním, oneskorením prevádzky, prenosom, komunikačnými linkami, chybami, pochybeniami alebo počítačovými vírusmi, trójskymi koňmi alebo inými škodlivými kódmi alebo skriptami). 

9.3 Nezaručujeme, že webová stránka, obsah alebo služby budú bezchybné alebo neprerušované alebo že budú poruchy odstránené. Vyhradzuje si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia odstrániť webovú stránku, obsah alebo služby (alebo ich časť) z akýchkoľvek dôvodov, alebo prerušiť prevádzku webovej stránky, obsahu alebo služieb (alebo ich časti) podľa potreby vykonania pravidelnej alebo náhodnej údržby, nápravy chýb alebo iných zmien.

9.4 Niekedy poskytujeme hyperlinky a/alebo reklamné materiály inej webovej stránke, ktorú nevlastníme ani neriadime. Neberieme na seba žiadnu zodpovednosť ani záväzky za žiaden materiál dodaný treťou stranou alebo obsiahnutý na webovej stránke tretej strany, ktorá je ide z alebo do našej webovej stránky. Nie sme tiež zodpovední sa webovú stránku žiadnej tretej strany a takúto stránku navštevujete výhradne na vaše vlastné riziko.

9.5 Podľa paragrafov 9.7 a 9.8 uvedených nižšie súhlasíte, aby sme my, naše sesterské spoločnosti a zamestnanci, riaditelia, distribútori, osoby udeľujúce licencie a zástupcovia našich sesterských spoločností neboli zodpovední, či už taká zodpovednosť vzniká podľa zmluvy, deliktu (vrátane a bez obmedzenia zanedbania povinností) alebo inak, za akékoľvek (i) straty biznisu, príležitostí, používania, zisku, očakávaného zisku, zmlúv, príjmov, povesti alebo očakávaných úspor alebo (ii) straty dát alebo používania dát, či už priamych, nepriamych, vyplývajúcich alebo osobitných a či už vznikajúcich v súvislosti s používaním alebo snahou používať webovú stránku, obsah alebo služby,  neschopnosti používať tieto položky, prerušenia alebo ukončenia nášho zabezpečovania webovej stránky, obsahu alebo služieb, dokonca aj keď sme boli oboznámení o možnosti výskytu takéhoto poškodenia. 

9.6 V každom prípade  v úplnom možnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nie sme zodpovední za žiadne škody ani straty, priame ani nepriame, ktoré môžete utrpieť ako dôsledok nášho zlyhania doručiť obsah alebo služby z akéhokoľvek dôvodu, vrátane ale bez obmedzenia oneskorenia prístupu alebo prerušení, nedoručenia dát alebo chybného doručenia, zlyhania doručenia obsahu alebo služieb v dôsledku poruchy servera alebo akejkoľvek udalosti vyššej moci, vrátane nehody bez ľudského zavinenia, vojny alebo terorizmu, nedodržania bezpečnosti alebo neoprávneného využívania osobných údajov vyvstávajúceho z neoprávneného vniknutia do počítačového programu a/alebo zlyhania alebo nedostatku prijímania sietí. Vylúčenia uvedené v tejto časti sú platné aj v prípade, že strata alebo poškodenie, ktoré ste utrpeli boli alebo mali byť nami predvídané, a/alebo ste nám povedali o riziku možnosti utrpenia danej straty alebo poškodenia.

9.7 Nič v týchto Podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou  nedbanlivosťou, za spreneveru alebo klamlivé skreslenie skutočnosti ani za žiaden iný typ zodpovednosti, ktorá nemôže byť obmedzená alebo vylúčená platným zákonodarstvom.

9.8 Nič v týchto Podmienkach nemá vplyv na žiadne zákony, ktoré sa na vás vzťahujú ako na spotrebiteľa.

10. Ukončenie a pozastavenie

10.1 Vyhradzujeme si právo pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš účet a/alebo prístup na túto webovú stránku kedykoľvek, bez oznámenia a podľa nášho uváženia, ak  porušujete alebo vás podozrievame, že porušujete tieto Podmienky, alebo ak vaše používanie webovej stránky, obsahu alebo služieb môže poškodiť zariadenia  alebo technické inštalácie. Okrem toho porušenie Podmienok môže viesť k podvodu a výsledkom môže byť právny nárok a škody ako aj trestné stíhanie. 

10.2 Všetky zrieknutia sa, odškodnenia a výnimky v týchto Podmienkach sú ďalej v platnosti aj po ukončení týchto Podmienok.

11. Ochrana údajov a politika utajenia

11.1 Informácie, údaje a materiál, ktorý nám poskytnete ako súčasť registračného procesu alebo potom, ako aj ostatné informácie, údaje a materiál, ktorý nám dodáte podlieha našej politike Ochrany údajov a politike ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia našej Ochrany údajov a politika ochrany osobných údajov má byť súčasťou týchto Podmienok.

11.2 Iné ako osobne identifikovateľné informácie a údaje, ktoré sa uvádzajú v našej politike ochrany údajov a utajenia, akékoľvek informácie, údaje a materiál, ktorý prenesiete alebo zašlete na alebo prostredníctvom webovej stránky sa považuje za nie dôverný a nie s výhradnými právami a vy nám týmto udeľujete permanentnú, neodvolateľnú, nevýlučnú, licenciu bez poplatkov na používanie takýchto informácií, dát a materiálov po celom svete, ktoré považujeme za vhodné vrátane kopírovania, sprístupňovania, distribuovania, začleňovania a iného používania takýchto materiálov a všetkých dát, obrazov, zvukov, textu a iných vecí tu obsiahnutých na akékoľvek komerčné a nekomerčné účely. Vy predstavujete a garantujete, že všetky informácie, údaje a materiály, ktoré prenášate alebo zasielate na webovú stránku vlastníte vy a že máte všetky potrebné práva garantovať vyššie uvádzanú licenciu. 

12. Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie v týchto Podmienkach je vytvorené oddelene a nezávisle. Účinnosť Podmienok  sa nemá znižovať, ak niektoré ustanovenie Podmienok sa stane úplne alebo čiastočne neplatným alebo nevynútiteľným. V takto prípade takéto ustanovenie bude obmedzené alebo eliminované na minimálny rozsah a nahradené platným ustanovením, ktoré najlepšie vystihuje zámer Podmienok, aby Podmienky zostali plne platné a účinné. 

13. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s rakúskymi zákonmi. Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z alebo v spojitosti s týmito Podmienkami, vrátane otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia, bude riešiť výlučne súd zodpovedný za komerčné záležitosti vo viedenskom prvom obvode v súlade s platnými zákonmi rakúska, bez ohľadu na konflikty zákonných ustanovení. Uplatňovanie Konvencie o zmluvách na medzinárodný predaj tovaru z 11. Apríla 1980 bude vylúčená.

14. Jazyk

Pôvodná verzia Podmienok je v anglickom jazyku. Všetky preložené verzie sú len pre vaše pohodlie a informácie. V prípade sporov sa bude brať do úvahy text v anglickom jazyku.

Globálny partner
BF GoodrichPUMA
Lokálni partneri
SwanJeepMitickáTernoMesto BratislavaBigMediaFunRadio