Wings For Life World Run Terms of Use

Algemene voorwaarden

Voor het laatst geupdate op 23 oktober 2017

1. Algemene informatie

1.1 Informatie over Red Bull en over de website: De website WingsforLifeWorldRun.com geeft u toegang tot de interactieve websites, applicaties en services. De website wordt beheerd door Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Oostenrijk (hierna “wij”, “ons”, “onze” of “Red Bull” genoemd). In deze algemene voorwaarden zijn de regels gedefinieerd die van toepassing zijn op de website en de bijbehorende inhoud en services waartoe wij toegang bieden of die Red Bull voor gebruikers beschikbaar stellen via de service van Red Bull (hierna "u", "uw" of “gebruiker”). U dient deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien hierin onder andere de beperkingen van aansprakelijkheid jegens u staan uitgelegd en de overeenkomst tussen u en Red Bull wordt gedefinieerd wat betreft de website. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u de website, inhoud of services niet te gebruiken. 

1.2 Algemene voorwaarden aanvaarden: Wanneer u WingsforLifeWorldRun.com gebruikt of naar een service of inhoud navigeert, gaat u ermee akkoord gehouden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Daarnaast zijn bepaalde aanvullende regels specifiek van toepassing op individuele services, zoals het beleid voor gegevensbescherming en privacy. Dergelijke regels worden op de website gepubliceerd en worden beschouwd als integraal onderdeel van de algemene voorwaarden (samen met eventuele andere plannen, bijlagen of stukken die hiervan deel uitmaken middels verwijzingen en koppelingen in deze algemene voorwaarden, welke hierin gezamenlijk "voorwaarden" worden genoemd). Als u zich wilt aanmelden voor de "Wings for Life World Run" en hieraan wilt deelnemen moet u akkoord gaan met de speciale 'Deelnamevoorwaarden' van Red Bull. Dit kunt u doen door tijdens het inschrijvingsproces met de respectievelijke host van de Red Bull groep te klikken op het keuzevakje.

1.3 Wijzigingen van Red Bull voorwaarden: Red Bull het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. U wordt tijdig geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en Red Bull gaat ervan uit dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd indien Red Bull binnen de wettelijke termijn geen schriftelijk bezwaar ontvangen, of als u de website, services of inhoud gebruikt na publicatie van Red Bull gewijzigde voorwaarden. U dient daarom van tijd tot tijd de actuele voorwaarden op de website te bekijken, aangezien deze voor u bindend zijn.

1.4 Verbetering van de website: Red Bull stelt het op prijs als u feedback geeft over de kwaliteit en  uw voorkeuren wat betreft de services, website en inhoud kenbaar maakt. Neem contact met Red Bull op, indien u een klacht hebt of als u merkt dat een gebruiker of een andere derde handelt in strijd met deze voorwaarden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar contact@wingsforlifeworldrun.com

1.5 Definities: Termen in deze voorwaarden hebben de volgende betekenis:

"Inhoud" betekent alle informatie, materialen en media, met name tekst, gegevens, illustraties, afbeeldingen, foto's, drukwerk, beelden, software, geluiden, muziek, opnamen, video's en andere bewegende en niet-bewegende beelden, alsmede materialen die Red Bull heeft gemaakt of waaraan Red Bull heeft meegewerkt, ongeacht of deze op of via de website worden aangeboden als stream, download, elektronische gegevens of in een andere vorm;

“Klant" betekent een consument volgens de betekenis van paragraaf 1 van de KSchG [wet- en regelgeving ter bescherming van consumenten].

 Intellectueel eigendomsrecht" (IER) omvat, maar is niet beperkt tot auteursrecht, morele rechten, gedeponeerde ontwerpen, patenten, handelsmerken, servicemerken, merknamen, ontwerprechten (zowel gedeponeerd als niet-gedeponeerd), halfgeleiderrechten, databaserechten, handelsgeheimen, recht op vertrouwelijkheid en alle andere vergelijkbare rechten (waaronder aanvragen tot deponeren van voornoemde rechten) en alle andere vernieuwingen en uitbreidingen daarvan, overal ter wereld;

 "Services" betekent diensten zoals de programma's voor toegang, software, tools en computers (widgets) en inhoud die voor u beschikbaar wordt gemaakt door middel van de website;

 “Website" betekent www.WingsforLifeWorldRun.com.

2. Auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten

Inhoud en services van de website, waaronder de inhoud en services die worden aangeboden door gebruikers, dat wil zeggen alle tekst, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, illustraties, geluiden, muziek en software (inclusief de toegangssoftware) zijn beschermd met auteursrecht, morele rechten, gedeponeerde ontwerpen, patenten, handelsmerken, servicemerken, merknamen, ontwerprechten, halfgeleiderrechten, databaserechten, handelsgeheimen, recht op vertrouwelijkheid en andere vergelijkbare rechten (“intellectuele eigendomsrechten”). Alle intellectuele eigendomsrechten die berusten op de website en de inhoud of services zijn Red Bull eigendom of zijn aan Red Bull in licentie verleend. Alle rechten blijven Red Bull eigendom, of als de rechten zijn verleend door een derde, blijven deze rechten het eigendom van deze derde  (zelfs als dergelijke inhoud of service niet expliciet is geïdentificeerd als juridisch beschermd of gedeponeerd, betekent dit niet dat Red Bull afstand doet van toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op dergelijke inhoud of services, als geheel of gedeeltelijk). Zelfs indien een dergelijk handelsmerk, dergelijke naam en dergelijk logo niet expliciet zijn geïdentificeerd als juridisch beschermd of gedeponeerd, betekent dit niet dat Red Bull afstand doet van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten voor een dergelijk handelsmerk, dergelijke naam of dergelijk logo. Het is niet toegestaan om inhoud, materialen of delen daarvan te reproduceren, kopiëren, posten, opnieuw te publiceren, uit te zenden, op te nemen, te verzenden of bewerken zonder Red Bull nadrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming, noch is het toegestaan om handelingen uit te voeren of proberen uit te voeren waardoor de intellectuele eigendomsrechten van Red Bull worden geschonden of de intellectuele eigendomsrechten van een derde of die een derde aan Red Bull in licentie heeft verleend. Hetzelfde geldt voor ideeën en concepten waarop de website, inhoud of services zijn gebaseerd, ook als deze niet zijn beschermd door wetten over intellectueel eigendom.

Eventuele reproductie van de inhoud, services of delen daarvan moet nadrukkelijk met Red Bull worden
© Red Bull GmbH.

3. Gebruikersregistratie

3.1 Aanmelding en account. U dient mogelijk een geregistreerde gebruiker te worden, om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde functies van de services, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief. U moet 18 jaar of ouder zijn, om zich te kunnen registreren. U kunt zich aanmelden door het inschrijvingsformulier van Red Bull in te vullen of door in te loggen met Facebook Connect indien u een account heeft op sociale medianetwerken zoals Facebook (zie het Red Bull beleid voor gegevensbescherming en privacy voor meer informatie). U kunt zich alleen aanmelden als u (a) de voorwaarden van Red Bull hebt geaccepteerd; (b) volledige en correcte informatie aan Red Bull hebt verstrekt voor de registratie; en (c) van Red Bull per e-mail een registratiebevestiging hebt ontvangen met hierin uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de website (de "account"), indien u zich hebt geregistreerd door middel van het inschrijvingsformulier van Red Bull. U mag op de website slechts één account aanmaken. 
Bepaalde inhoud of services zijn mogelijk wel of niet toegankelijk voor bepaalde gebruikers.

3.2 Gebruikersnaam en wachtwoord: Wanneer u zich bij Red Bull registreert, garandeert u dat de opgegeven informatie voor uw account (samen met eventuele andere informatie die u van tijd tot tijd mogelijk aan Red Bull verstrekt, als onderdeel van het registratieproces of anderszins) volledig, waarheidsgetrouw, correct en op geen enkele wijze misleidend is. U bent ervoor verantwoordelijk Red Bull te informeren over eventuele wijzigingen aan dergelijke informatie, zodat de informatie actueel blijft. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, ongeacht of u hiertoe stilzwijgend of nadrukkelijk opdracht hebt gegeven of niet. U moet Red Bull onmiddellijk op de hoogte stellen van eventueel onbevoegd gebruik van uw account. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Red Bull of een andere gebruiker of bezoeker van de website hebben geleden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders. U mag geen account gebruiken dat aan iemand anders toebehoort. Red Bull is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw verzuim om deze verplichtingen na te leven. 
Uw gegevens (uw naam, geslacht, geboortejaar) worden mogelijk weergegeven op de website  (bijvoorbeeld bij uw feedback, reacties of inhoud). Uw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor de periode noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt (artikel 10 Wbp).

4. Rechten en plichten van gebruikers

4.1 Uw rechten voor “persoonlijk gebruik”: en andere gebruikers het recht op toegang tot de website en gebruik van de services en inhoud zoals deze van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld. U kunt inhoud downloaden of kopiëren of services voor privégebruik ophalen van de website, zodat u deze voor niet-commerciële doeleinden kunt weergeven, kopiëren en delen, waar dit technisch is toegestaan (hierna "persoonlijk gebruik" genoemd). Ander gebruik dan persoonlijk gebruik van de inhoud of services, met name gebruik voor de belangen, activiteiten, services of producten van derden of uzelf is streng verboden.

4.2 Uw plichten: U gaat akkoord met de volgende plichten ten aanzien van de website, inhoud en services:

(i) U mag op geen enkele wijze delen van de website, inhoud of service kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, openbaar weergeven, vertalen, aanbieden, verzenden, uploaden of distribueren (met inbegrip van "mirroring") naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie, tenzij dit nadrukkelijk staat vermeld in deze voorwaarden of met Red Bull schriftelijk is overeengekomen;

(ii) U mag de inhoud of services niet gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot de verkoop van toegang tot de website, services of inhoud, tenzij dit nadrukkelijk staat vermeld in deze voorwaarden of met Red Bull schriftelijk is overeengekomen;

(iii) U mag delen van de inhoud of services niet wijzigen of aanpassen ("aanpassing" genoemd) zonder Red Bull voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien Red Bull toestemming geeft voor een aanpassing, erkent en accepteert u middels de aanvraag tot de aanpassing dat Red Bull onherroepelijke, wereldwijde, permanente, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde en onbeperkte rechten verkrijgen voor het gebruik van eventuele aanpassingen en alle materialen, ongeacht of deze door Red Bull wordt aangeboden of niet, evenals alle delen hiervan, met name, maar niet beperkt tot bewerkingen, knipsels en fragmenten en alle andere materialen die zijn gemaakt door u of uw gelieerde ondernemingen, medewerkers, sublicentiehouders, contractanten of enige andere personen of entiteiten, uit hoofde van of gerelateerd aan de inhoud, services of aanpassing, dit geheel kosteloos en voor elk bekend of nog onbekend gebruik op het moment dat de aanpassing wordt gemaakt; 

(iv) U mag de software op de website niet aanpassen, decompileren, hierop reverse engineering toepassen, uit elkaar halen of hiervan afgeleide producten maken;

(v) U mag de website of een deel daarvan niet belemmeren, uitschakelen, verstoren of hiertoe een poging ondernemen (waaronder de beveiligingsgerelateerde functies of transacties die kunnen worden uitgevoerd op de website) en u mag de navigatiestructuur van de website op geen enkele wijze reproduceren of omzeilen om inhoud of services te verkrijgen of hiertoe een poging te ondernemen via andere middelen dan waarvoor deze op de website worden aangeboden;

(vi) U mag Red Bull, de gelieerde ondernemingen en of de activiteiten, bedrijven of merken niet in een kwaad daglicht zetten. U zult zich met name onthouden van het gebruik van inhoud in relatie tot: (a) illegale producten, inhoud, services of materialen; (b) producten, inhoud services of materialen met betrekking tot onzedelijkheid, pornografie of vergelijkbare 18+ materialen; (c) verslag van ongelukken, aanvallen, rampen of rellen; en/of (d) concurrerende producten (met name dranken die cafeïne, taurine of guarana bevatten)

(vii) U mag de website, inhoud of services niet gebruiken voor onwettige doeleinden of voor het koppelen naar of publiceren, uitgeven of tonen van onwettige materialen ( zoals, maar niet beperkt tot, illegaal gekopieerde software of materialen die aanstootgevend, bedreigend, kwaadaardig, misleidend, schadelijk, grof, lasterlijk, intimiderend of discriminerend zijn jegens religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap) of materialen waarmee de rechten van Red Bull en/of een derde worden geschonden (waaronder, maar niet beperkt tot Intellectuele eigendomsrechten), waarmee criminele activiteiten worden gestimuleerd of mogelijk worden gemaakt, of die een virus, Trojaans paard, of andere schadelijke code of scripts bevatten; 

(viii) U zult bij het gebruik van de website, inhoud en services alle geldende wet- en regelgeving naleven en u gaat ermee akkoord de rechten van Red Bull, de gelieerde ondernemingen en andere gebruikers of derden niet te schenden. 

(ix) U zult een eventuele limiet aan het gegevensvolume respecteren en naleven, die mogelijk van toepassing is op de website, inhoud of services.

4.3 Geen reclame: Het is niet toegestaan de website, inhoud of services te gebruiken voor reclame of om informatie te tonen in verband met commerciële activiteiten, services of producten, tenzij dit nadrukkelijk staat vermeld in deze voorwaarden of met Red Bull schriftelijk is overeengekomen. 

4.4 Overdracht: Deze voorwaarden en eventuele rechten en licenties die hierin worden verleend, mag u niet overdragen zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Red Bull. Indien u een recht of plicht overdraagt, zorgt, verklaart en garandeert u dat: (i) eventuele overdrachten van rechten of plichten die hierin worden verleend niet in strijd of onverenigbaar zijn met alle en enige bepalingen van deze voorwaarden; en (ii) elke plicht jegens Red Bull op correcte wijze wordt opgelegd en door elke gevolmachtigde volledig wordt nageleefd. Zelfs na een overdracht bent u niet vrijgesteld van uw plichten jegens Red Bull op grond van deze voorwaarden. Red Bull kan .

4.5 Wijzigingen aan de service: Red Bull behoudt het recht voor de website, service of inhoud van tijd tot tijd te controleren, herzien, wijzigen, verbeteren of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dergelijke inhoudsgerelateerde en technische controles en eventuele onderhoudswerkzaamheden die hiermee verband houden, omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot uitbreiding of wijziging van de onderwerpen die beschikbaar zijn gesteld via de website en aanpassing van de technische elementen van de services of inhoud. Hierdoor kan in het geval van een systeemstoring, onderhoud, herziening, reparatie of oorzaken waarover Red Bull redelijkerwijs geen controle heeft de toegang tot de website en de bijbehorende services of inhoud tijdelijk of permanent worden stopgezet zonder kennisgeving aan u. Red Bull kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website, inhoud of services om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. U bent ervan op de hoogte dat met het beschikbaar stellen van de website, de bijbehorende inhoud of services. Wij zijn onder geen beding verplicht om onderhoud of ondersteuning te bieden.

5. Gebruikersinhoud

5.1 Red Bull staat toe dat gebruikers berichten, tekst, illustraties, gegevens, bestanden, afbeeldingen, foto's, opmerkingen, geluid, muziek, video's, informatie, inhoud en/of andere materialen ("gebruikersinhoud") op de website van Red Bull te plaatsen. U kunt de gebruikersinhoud beschikbaar maken voor Red Bull door deze te uploaden naar social media met de door Red Bull aangeboden hashtag. U maakt deze inhoud beschikbaar voor Red Bull door de content openbaar beschikbaar te maken ops. Als uw inhoud openbaar is op social media, is deze toegankelijk voor alle gebruikers binnen en buiten social media en WingsforLifeWorldRun.com en kan deze door alle internetgebruikers worden gedeeld (bijv. op websites van derden). Op grond van de rechten en licenties erkent u dat alle gebruikersinhoud die u uploadt, opslaat, overdraagt, opstuurt, uitwisselt of naar de website beschikbaar maakt via social media uitsluitend uw eigendom is en door u wordt gegenereerd en beheerd en geen eigendom is van Red Bull en niet door Red Bull wordt gegenereerd en beheerd. Red Bull kan geen vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot de gebruikersinhoud. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren en beschermen van eventuele intellectuele eigendomsrechten op uw gebruikersinhoud en wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Nadat u uw gebruikersinhoud hebt geupload, stuurt Red Bull u een link van de locatie waar u uw gebruikersinhoud op de website kunt vinden.

5.2 Red Bull laat geen enkele aanspraak gelden op de eigendomsrechten van de gebruikersinhoud en u erkent nadrukkelijk en gaat er tevens nadrukkelijk mee akkoord dat de gebruikersinhoud volledig uw eigen verantwoordelijkheid is. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten op de gebruikersinhoud en dat de gebruikersinhoud: (i) geen reclame, sponsoring of promoties bevat; (ii) geen overheidsbeleid schendt; (iii) geen inbreuk maakt op rechten van derden, bijvoorbeeld persoonlijke rechten (met name portretrechten), intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken, patenten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die bij wet zijn beschermd; en (iv) geen materialen bevat die onwettig zijn of die illegale of onwettige activiteiten promoten.

5.3 U verklaart en garandeert dat alle benodigde rechten, vergunningen, toestemmingen en verklaringen van afstand van morele rechten correct en effectief zijn verkregen van enige deelnemers, uitvoerders, presentators, medewerkers of andere personen die zijn betrokken bij de gebruikersinhoud of rechten, services of voorzieningen die hiermee verband houden. U verklaart en garandeert ook dat u bevoegd bent over dergelijke rechten te beschikken, naar eigen inzicht en zover dit in deze rechten is gedefinieerd.

5.4 De gebruikersinhoud die door u is geüpload naar social media wordt niet door Red Bull opgeslagen. U kunt op elk moment uw instellingen van aanpassen zodat uw gebruikersinhoud niet openbaar wordt gemaakt. De inhoud wordt vervolgens niet meer weergegeven op WingsForLifeWorldRun.com. Het enige dat

5.5 Door uw gebruikersinhoud via social media aan Red Bull ter beschikking te stellen, geeft u een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde toegang aan andere gebruikers van de website en aan beheerders en gebruikers van alle andere websites, apps en/of platforms waar uw gebruikersinhoud met behulp van de services ("deelservices") is vastgelegd en gedeeld is om te gebruiken, te kopiëren, opnieuw openbaar te maken, over te brengen of op een andere manier te distribueren, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, aan te passen, afgeleide producten van te maken of samen te stellen of op een andere manier beschikbaar te maken voor het publiek, waarbij uw gebruikersinhoud met behulp van de deelservices van de website van tijd tot tijd wordt gebruikt. Niettegenstaande het voorgaande, geeft niets in deze algemene voorwaarden andere gebruikers van de websites het recht op de naam van het eigendom, logo, handelsmerk of servicemerk zoals dat door u is geupload als onderdeel van uw gebruikersinhoud (uw gebruikersnaam, bijvoorbeeld) ("merken"). Het geeft hen slechts het recht om deze merken te reproduceren, in het openbaar te tonen, aan het publiek beschikbaar te stellen of op een andere manier beschikbaar te maken, automatisch en zonder deze te wijzigen, als onderdeel van het opnieuw openbaarmaken van uw gebruikersinhoud waaraan u deze merken gekoppeld hebt.

Niettegenstaande vorenstaande, gaat u ermee akkoord, dat uw gebruikersinhoud, zodra deze is gedistribueerd aan een service voor delen, niet door Red Bull hoeft te worden verwijderd van alle servers of systemen die door de beheerders van welke deelservice ook worden beheerd, of dat iedere gebruiker van de website of welke deelservice ook het item van uw gebruikersinhoud niet hoeft te verwijderen.

5.6 U verklaart, garandeert en komt overeen dat u geen gebruikersinhoud zult verzenden:

(i) waarmee Red Bull, de gelieerde ondernemingen of de activiteiten, bedrijven of merken van Red Bull in een kwaad daglicht worden gesteld. U zult zich met name onthouden van het gebruik of de verzending van inhoud: (a) in verband met illegale producten, inhoud, services of materialen; (b) verslag van ongelukken, aanvallen, rampen of rellen; en/of (c) concurrerende producten (met name dranken die cafeïne, taurine of guarana bevatten);
(ii) waarmee iemand anders wordt voorgesteld of die onwettig, bedreigend, grof, lasterlijk, pervers, vulgair, aanstootgevend, ontheiligend of pornografisch is, waarmee privacy- of publiciteitsrechten worden geschonden, of gebruikersinhoud die anderszins verwerpelijk is of waarmee op andere wijze geldende wetten worden overtreden;
(iii) dat gedrag stimuleert dat een strafbaar feit vormt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of op andere wijze een wetsovertreding vormt;
(iv) dat reclame is voor goederen of services, of werving is van fondsen;
(v) dat persoonlijke informatie bevat, zoals berichten waarin telefoonnummers, fiscale nummers, rekeningnummers, adressen of referenties naar werkgevers staan vermeld;
(vi) dat een formule, instructie of advies bevat die schade of letsel kan veroorzaken; of
(vii) dat een virus, Trojaans paard of andere schadelijke code of script bevat.

Bovendien wordt geen gedrag van een gebruiker toegestaan waarmee volgens Red Bull een andere gebruiker wordt beperkt in of weerhouden van het gebruik of genot van de services van Red Bull.

5.7 Red Bull heeft het recht, maar niet de plicht om gebruikersinhoud te controleren. Red Bull heeft het recht om geheel naar eigen inzicht en ongeacht de reden, gebruikersinhoud te bewerken, te weigeren, te verwijderen of de toegang hiertoe te verhinderen.

6. Fundraising project / directe donaties aan Wings for Life Foundation

Fundraiser: Ongeacht of u deelneemt aan de Wings for Life World Run kunt u (individueel of als team) uw eigen persoonlijke WfLWR-fundraiser opstarten en donaties ophalen bij vrienden, collega’s, etc. voor de Wings for Life Foundation. Als u uw eigen persoonlijke WfLWR-fundraiser start kunt u er voor kiezen om de individuele donateurs publiekelijk te benoemen op uw pagina, door het weergeven van naam en het gedoneerde bedrag (op voorwaarde dat de donateur dit goedkeurt).

Donaties aan de Wings for Life Foundation: door te klikken op de ‘Doneer nu’ knop wordt u geleid naar een formulier waarmee u direct kan doneren aan de Wings for Life Foundation (Algemene Voorwaarden voor Donaties van toepassing). Bij het maken van een donatie kunt u ervoor kiezen om (a) de donatie te wijden aan uw of iemand anders toebehorende WfLWR-fundraiser op diens bijbehorende persoonlijke Runner’s pagina; en (b) kunt u bovendien kiezen of uw naam en het bedrag van de donatie publiekelijk zichtbaar mag zijn op de desbetreffende pagina. Om dit te doen moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor publiekelijke weergave door het aanvinken van het betreffende vakje bij het maken van uw donatie.

Uw naam en het bedrag van  uw donatie zullen enkel toegankelijk zijn voor het publiek als beide partijen, de WfLWR-fundraiser en de individuele donateur, hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.    

7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Red Bull, de gelieerde ondernemingen, managers, directeuren, aandeelhouders, werknemers en agenten volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, schade, claims, acties, uitgaven, vorderingen of kosten (waaronder juridische kosten in verband met dergelijke claims of schade) die Red Bull heeft geleden of die het gevolg zijn van of verband houden met: (i) uw gebruik van de services van Red Bull; (ii) gebruikersinhoud die u hebt geplaatst of die is geplaatst via uw lidmaatschap; (iii) een daadwerkelijke of vermoedelijke schending of overtreding door u van deze gebruiksvoorwaarden; (iv) een daadwerkelijke of vermoedelijke overtreding van een verklaring, garantie of overeenkomst die u tegenover Red Bull hebt gedaan of gesloten; of (v) uw acties of verzuim om actie te ondernemen. U gaat ermee akkoord volledig met Red Bull samen te werken bij de verdediging van een eventuele claim die het gevolg is van het niet nakomen van uw verplichtingen onder deze voorwaarden.

8. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

8.1  Red Bull heeft geen expliciete of stilzwijgende verklaringen of garanties van welke aard dan ook (en alle verklaringen en garanties worden uitdrukkelijk verworpen voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving) ten aanzien van de correctheid, de kwaliteit, het vakmanschap, de tijdigheid (waaronder met betrekking tot levering), functionaliteit, verhandelbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de website, services, inhoud,  noch tegen inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, of de geschiktheid van de inhoud voor een bepaald doel. Beslissingen of acties die u neemt op basis van of in verband met de informatie, inhoud of services op of via de website, zijn geheel naar uw eigen inzicht inzicht en op uw eigen risico. U moet beseffen dat acties, activiteiten en/of informatie die worden weergegeven of aangeboden op of via de website het werk zijn van getrainde en ervaren professionals en het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen en uw gezond verstand te gebruiken bij het gebruik van de website, inhoud of services.

8.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat u de website, inhoud en services benadert en gebruikt op eigen risico, "zoals deze is" en "zoals beschikbaar gesteld", en dat Red Bull niet aansprakelijk is voor eventuele fouten of weglatingen in inhoud, service, enige beschikbaarheid of levering (waaronder, maar niet beperkt tot fouten of weglatingen wegens onderbreking, verwijdering, vertraagde werking, overdracht, communicatielijnen, fouten, verzuim, computervirussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of script). 

8.3 Red Bull garandeert niet dat de website, inhoud of services vrij zijn van fouten of continu beschikbaar zijn of dat defecten worden hersteld. Red Bull behoudt het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de website, inhoud of services (of een deel daarvan) om welke reden dan ook te verwijderen, of de werking van de website, inhoud of services (of een deel daarvan) te onderbreken, indien dit nodig is voor de uitvoering van routine- of niet-routineonderhoud, de correctie van fouten of de doorvoering van andere wijzigingen.

8.4 Red Bull biedt  koppelingen naar en/of advertenties van andere websites aan die niet eigendom zijn van Red Bull of waarover Red Bul geen controle heeft. Red Bull aanvaart geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materialen die worden aangeboden door of die zijn gepubliceerd op een website van een derde waarnaar een koppeling staat op de website van Red Bull. Red Bull is ook niet verantwoordelijk voor websites van derden en u bezoekt dergelijke websites geheel op eigen risico.

8.5 Behoudens het bepaalde in de artikelen 8.7 en 8.8, gaat u ermee akkoord dat Red Bull, zijn werknemers, directeuren, distributeurs, licentiehouders en agenten en de aan Red Bull  gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn, ongeacht of de schade het gevolg is van (de uitvoering van) een contract, of enige andere oorzaak die heeft geleid tot (i) verlies van bedrijfsactiviteiten, kansen, gebruik, winst, voorziene winst, contracten, inkomsten, goodwill of voorziene besparingen; of (ii) verlies van gegevens of gegevensgebruik, ongeacht of dit directe of indirecte schade, gevolgschade of speciale schade is en of deze is ontstaan in verband met het gebruik of de poging tot gebruik van de website, inhoud of services, de onmogelijkheid om deze te gebruiken, onderbreking of beëindiging van het door Red Bull beschikbaar stellen van de website, inhoud of services, zelfs als Red Bull is geïnformeerd over de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan. 

8.6 Red Bull zal onder geen beding, voor zover is toegestaan onder geldende wetgeving, aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of verliezen die u mogelijk lijdt als gevolg van Red Bull verzuim om de inhoud of services te leveren, ongeacht de reden hiervoor, waaronder, maar niet beperkt tot, vertragingen of onderbrekingen in de toegang, niet-levering of foutieve levering van gegevens, verzuim om de inhoud of services te leveren wegens een serverstoring of wegens overmacht waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog of terrorisme, inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van persoonlijke gegevens als gevolg van hacking en/of storing of onvoldoende ontvangst van netwerken. De uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals in deze sectie gedefinieerd, zal ook van toepassing zijn in geval dat het verlies of de schade die u hebt geleden door Red Bull was voorzien of voorzien had moeten worden en/of in geval dat u Red Bull hebt ingelicht over het risico dat u liep op dergelijke schade of dergelijk verlies.

8.7 Red Bull kan haar aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken indien er sprake is opzet, grove schuld en frauduleuze handelingen van Red Bull die de dood of persoonlijk letsel van de gebruiker tot gevolg heeft, dan wel indien de aansprakelijkheid van de handelingen door de geldende wetgeving niet kan worden beperkt of uitgesloten.  

8.8 Niets in deze voorwaarden zal de wettelijke rechten die u mogelijk heeft als consument beïnvloeden.

9. Beëindiging en opschorting

9.1 Red Bull behoudt het recht voor om uw account en/of toegang tot deze website te allen tijde op te schorten, te beperken of te beëindigen, zonder kennisgeving en geheel naar eigen inzicht, indien u deze voorwaarden schendt of indien Red Bull dit vermoeden, of indien uw gebruik van de website, inhoud of services mogelijk schade veroorzaakt aan servers of andere technische installaties. Daarnaast zal overtreding van de voorwaarden een frauduleus misdrijf zijn en leiden tot juridische claims, schadevergoedingen en strafrechtelijke vervolging. 

9.2 Alle disclaimers, schadeloosstellingen en uitsluitingen in deze voorwaarden zullen geldig blijven na beëindiging van deze voorwaarden.

10. Beleid voor gegevensbescherming en privacy

10.1 Het beleid voor gegevensbescherming en privacy is van toepassing op informatie, gegevens en materialen die u aan Red Bull verstrekt als onderdeel van de inschrijvingsprocedure of daarna, evenals andere informatie, gegevens en materialen die u mogelijk aan Red Bull verstrekt. De huidige versie van het beleid voor gegevensbescherming en privacy wordt beschouwd als integraal onderdeel van deze voorwaarden.

11. Ongeldige bepaling

Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden dient afzonderlijk en onafhankelijk te worden beoordeeld. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht. In dat geval zullen de aanpassingen of het buiten toepassing verklaren van de vernietigde bepalingen zich tot het essentiële minimum beperken en zullen deze vervangen worden door een geldige voorziening waarbij de bedoeling van deze Voorwaarden zo goed mogelijk wordt benaderd en deze  volledig van kracht en in stand blijft. 

12. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en toegepast volgens de Oostenrijkse wetgeving. Alle geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden, inclusief vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank verantwoordelijk voor commerciële zaken in Wenens Eerste District in overeenstemming met de geldende wetgeving in Oostenrijk, zonder inachtname van eventuele conflicterende wettelijke bevoegdheidsbepaling. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, wordt uitgesloten.

13. Taal

De originele versie van de Algemene Voorwaarden is in het Engels. Iedere vertaalde versie is voor uw gemak en informatie. In het geval van geschillen is de Engelse tekst bepalend.   

 

Communicatie

Om u op de hoogte te houden, kan Red Bull u per e-mail updates en andere mededelingen met betrekking tot inhoud, diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen van Red Bull, Red Bull's filialen en partners via e-mail sturen, onder de voorwaarde dat u uw toestemming hiertoe heeft gegeven. U kunt hier tegen bezwaar maken en uw toestemming te allen tijde herroepen via e-mail naar: contact@wingsforlifeworldrun.com