Wings For Life World Run Terms of Use

WARUNKI KORZYSTANIA

Ostatnio zmienione w październiku 2017 roku

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o nas oraz o Stronie internetowej: Strona internetowa WingsforLifeWorldRun.com („Strona”) oferuje Ci dostęp do swoich interaktywnych stron internetowych, aplikacji i usług. Strona jest prowadzona przez firmę Red Bull GmbH, adres: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria (zwaną dalej: „Red Bull“ lub „my“). Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące korzystania ze Strony, jej Zawartości oraz Usług dostarczanych za jej pośrednictwem, które Red Bull udostępnia osobom korzystającym ze Strony (zwanym dalej: „Użytkownikami”). Powinieneś przeczytać uważnie niniejszy Regulamin, który określa warunki umowy pomiędzy Red Bullem a Użytkownikiem odnośnie Strony. Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszego Regulaminu, nie powinieneś korzystać ze Strony, jej Zawartości lub Usług.

1.2 Akceptacja Regulaminu: Korzystając ze Strony WingsforLifeWorldRun.com, w tym z jej Zawartości i dostarczanych za jej pośrednictwem Usług Użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszym Regulaminem. Ponadto, istnieją pewne dodatkowe zasady odnoszące się do poszczególnych elementów Strony lub Usług, takich jak Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności, które są publikowane na Stronie i uznawane za integralną część Regulaminu. W związku z tym, jeżeli mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć przez to również w/w dokumenty. Jeżeli wyrażasz chęć rejestracji i uczestnictwa w „Wings for Life World Run“, musisz zaakceptować specjalne „Warunki uczestnictwa“ Red Bulla. Możesz tego dokonać, zaznaczając konkretne pole (wyrażam zgodę na uczestnictwo) podczas rejestracji do biegu organizowanego przez odpowiednią grupę Red Bull.

1.3 Zmiany Regulaminu Red Bulla: Red Bull zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach w odpowiednim terminie, przy czym przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane, jeżeli Red Bull nie otrzyma pisemnego sprzeciwu oraz jeżeli Użytkownik nadal używa Strony, Usług lub Zawartości po publikacji zmienionego Regulaminu Red Bulla. W związku z tym Użytkownik powinien od czasu do czasu dokonać przeglądu obowiązującego Regulaminu zamieszczonego na Stronie internetowej z uwagi na jego wiążący charakter.

1.4 Ulepszanie strony: Red Bull zachęca Użytkownika do przekazywania informacji zwrotnych na temat jakości oraz preferencji co do funkcjonowania Strony, Usług lub jej Zawartości. Jeżeli chcesz złożyć skargę związaną z użytkowaniem Strony albo uzyskałeś informację, że niniejszy Regulamin jest naruszany przez innego Użytkownika lub podmiot trzeci, prosimy skontaktuj się z nami – możesz to zrobić przesyłając nam wiadomość e-mail na adres: contact@wingsforlifeworldrun.com

1.5 Definicje: Słowa pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

„Zawartość” oznacza wszelkie informacje, materiały i media, w szczególności tekst, dane, dzieła sztuki, grafiki, zdjęcia, wydruki, nagrania, programy, dźwięki, muzykę, filmy lub inne ruchome lub nieruchome obrazy, stworzone albo zamieszczone na Stronie przez Red Bulla, niezależnie od sposobu ich dostarczenia (strumieniowe przesyłanie, ściągnięcie, dane elektroniczne i inne) na lub za pośrednictwem Strony;

„Klient“ oznacza konsumenta w znaczeniu § 1 KSchG [ustawa o ochronie konsumentów];

„IPR" oznaczają prawa własności intelektualnej, które obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie, autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, zarejestrowane lub niezarejestrowane wzory użytkowe, patenty, znaki towarowe, prawa do nazwy i marek, logo, wzory przemysłowe, oznaczenia pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne, prawa do baz danych, tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa, wszelkie inne prawa o podobnym charakterze (w tym na etapie przedrejestracyjnym oraz w toku rejestracji w/w praw), również w zakresie jakiegokolwiek ich odnowienia, przedłużenia lub rozszerzenia w jakimkolwiek kraju na świecie;

„Usługi” oznaczają usługi takie jak dostęp do Internetu, oprogramowania, narzędzia, programy komputerowe (widgety) oraz Zawartości, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Strony;

„Strona” oznacza stronę www.WingsforLifeWorldRun.com.

2. Prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej

Zawartość Strony oraz Usługi, włączając Zawartości oraz Usługi dostarczane przez Użytkowników, tj. jakiekolwiek teksty, loga, znaki towarowe, grafiki, dzieła sztuki, dźwięki, muzyka i oprogramowanie komputerowe (w tym oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu) są chronione autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi, mogą stanowić zarejestrowane wzory użytkowe, patenty, znaki towarowe, prawa do nazwy i marek, loga, prawa do baz danych, tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa o podobnym charakterze („IPR“). Wszystkie prawa IPR związane ze Stroną i jej Zawartością albo Usługami przysługują Red Bullowi lub Red Bull posiada licencje na korzystanie z nich. Prawa te pozostają zastrzeżone na rzecz Red Bulla lub, jeżeli zostały udostępnione przez podmiot trzeci, na rzecz tego podmiotu trzeciego. Nawet jeżeli dana Zawartość lub Usługa nie są wprost i wyraźnie uznawane za prawnie chronione lub zarejestrowane, nie oznacza to zrzeczenia się przez Red Bulla (w całości lub w części) stosownych praw własności intelektualnej w odniesieniu do takich Zawartości lub Usług. Nawet jeżeli dany znak towarowy, nazwa lub logo nie są wprost i wyraźnie uznawane za prawnie chronione lub zarejestrowane nie oznacza to zrzeczenia się przez Red Bulla stosownych praw własności intelektualnej w odniesieniu do takich znaków towarowych, nazw i logo. Użytkownicy nie mogą powielać, wysyłać, kopiować, nadawać, nagrywać, transmitować albo edytować Zawartości, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Red Bulla, jak również podejmować działań lub podejmować prób działań, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej przysługujące bezpośrednio Red Bullowi lub prawa, z których Red Bull korzysta na zasadzie licencji lub prawa podmiotów trzecich. Takie same zasady znajdą zastosowanie do idei i koncepcji, na których opierają się Strona, jej Zawartość oraz Usługi, nawet jeżeli nie są chronione prawem własności intelektualnej.

Jakiekolwiek kopiowanie Zawartości, Usług lub ich części wymaga wyraźnej zgody Red Bulla, a po uzyskaniu takiej zgody takie kopie muszą być przez Użytkownika opatrzone wyraźnym znakiem wskazującym na prawa Red Bulla tj.

© Red Bull GmbH.

3Rejestracja Użytkownika

3.1 Rejestracja i Konto: W celu dostępu do niektórych właściwości Strony lub Usług, takich jak np. subskrypcja newslettera, wymagana jest rejestracja Użytkownika. Dokonać rejestracji mogą osoby, które mają co najmniej 18 lat. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego Red Bulla. W przypadku posiadania konta na portalu społecznościowym typu Facebook Red Bull pozwala na logowanie za pośrednictwem np. Facebook Connect (więcej informacji na ten temat w dokumencie Ochrona Danych i Polityka Prywatności Red Bulla). Użytkownik może się zarejestrować tylko wtedy, gdy: (a) zaakceptował Regulamin Red Bulla, (b) podał Red Bullowi w toku rejestracji pełne i dokładne informacje, (c) po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Red Bulla otrzymał od Red Bulla potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem wiadomości e-mail ("Konto"). Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto na Stronie. Pewne rodzaje Zawartości lub Usług mogą być udostępniane lub mogą być niedostępne dla niektórych Użytkowników, według wyłącznego uznania Red Bulla.

3.2 Nazwa Użytkownika i Hasło: Rejestrując się na Stronie Użytkownik gwarantuje, że dane podane celem założenia Konta (jak również inne informacje, które Użytkownik może dostarczać Red Bullowi, niezależnie czy ma to miejsce w trakcie rejestracji lub w innych okolicznościach) są pełne, prawdziwe, dokładne i niewprowadzające w błąd pod jakimkolwiek względem. Użytkownik jest zobowiązany do informowania Red Bulla o zmianach w/w danych celem zapewnienia, aby były one aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania w zakresie Konta, niezależnie od wyraźnej lub dorozumianej autoryzacji lub jej braku. Należy niezwłocznie poinformować Red Bulla o każdym nieuprawnionym użyciu Konta. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za poniesione przez Red Bulla lub innych Użytkowników lub Odwiedzających Stronę straty w związku z użyciem jego Konta przez kogoś innego. Użytkownik nie może korzystać z Konta należącego do kogoś innego. Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z niewywiązania się Użytkownika z niniejszych zobowiązań. Użytkownik winien mieć na uwadze, że podane przez niego dane (imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia) mogą być wyświetlana na Stronie (np. w związku wiadomością zwrotną, komentarzem lub udostępnieniem treści).

4. Prawa i obowiązki użytkownika

4.1 Prawo do osobistego użytku: Red Bull udziela Użytkownikom prawa dostępu do Strony oraz prawa korzystania z Usług i Zawartości w ograniczonym zakresie. Użytkownik może pobierać oraz kopiować Zawartości lub Usługi ze Strony dla swojego prywatnego użytku w celu niekomercyjnego odtworzenia (oglądania), kopiowania i dzielenia się, w sytuacjach gdy jest to technicznie dozwolone (dalej: „Prywatny Użytek”). Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie Zawartości lub Usług, w szczególności jakiekolwiek wykorzystanie na rzecz podmiotów trzecich lub w związku lub na potrzeby swoich własnych działań, usług lub produktów (we własnym interesie), jest surowo zabronione.

4.2 Zobowiązania użytkownika: Zgadzasz się, że Twoje zobowiązania związane z korzystaniem ze Strony, Zawartości oraz Usług są następujące:

(i) Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, publiczne odtwarzanie, tłumaczenie, oferowanie, przekazywanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób (w tym zapisywanie tych samych informacji na dwóch zestawach dyskowych jednocześnie tzw. "mirroring") jakiejkolwiek części Strony lub Zawartości lub Usług do jakiegokolwiek komputera, serwera, strony internetowej lub innych środków publikacji lub dystrybucji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób dozwolonych przez Red Bulla na piśmie;

(ii) Zabronione jest korzystanie z Zawartości i Usług dla celów komercyjnych, w szczególności, ale nie wyłącznie, sprzedaż dostępu do Strony, Usług lub Zawartości, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób dozwolonych przez Red Bulla na piśmie;

(iii) Zabronione jest modyfikowanie, zmienianie lub dostosowywanie jakiejkolwiek części Zawartości lub Usług (dalej: Adaptacja) bez uprzedniej pisemnej zgody Red Bulla. Nawet w przypadku udzielenia takiej zgody na Adaptację przez Red Bulla, Użytkownik potwierdza oraz wyraża zgodę na uzyskanie przez Red Bulla ogólnoświatowego, bezterminowego, niewyłącznego, zbywalnego, w pełni bezpłatnego i nieograniczonego prawa do eksploatacji (w całości lub w części) Adaptacji i wszelkich ich materiałów (elementów), niezależnie czy zostały dostarczone przez Red Bulla i czy stanowią element Adaptacji. Red Bull może bezpłatnie oraz w dowolny znany lub jeszcze nieznany sposób dokonywać redakcji, skrótów lub wyciągów z materiałów wytworzonych i dostarczonych przez Użytkowników albo podmioty powiązane z Użytkownikami, pracowników, licencjobiorców, wykonawców albo jakiekolwiek inne osoby lub podmioty, w związku z Zawartością, Usługami albo Adaptacją;

(iv) Zabronione jest modyfikowanie, dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, demontowanie lub tworzenie dzieł pochodnych na Stronie na podstawie jakiegokolwiek oprogramowania;

(v) Zabronione jest podejmowanie działań lub nawet prób takich działań, które utrudniają, uniemożliwiają, zakłócają działanie Strony lub korzystanie z niej (w całości lub w jakiejkolwiek części), w szczególności w zakresie zabezpieczenia funkcjonalności Strony lub jakiejkolwiek transakcji możliwej do przeprowadzenia za pośrednictwem Strony. Zabronione jest również jakiekolwiek powielanie (odtwarzanie) lub omijanie nawigacyjnej struktury Strony, w celu uzyskania lub próby uzyskania Zawartości lub Usług w jakikolwiek sposób inny niż dozwolony przez Red Bulla;

(vi) Zabronione jest podejmowanie działań, które stawiają firmę Red Bull, jej podmioty powiązane i zależne, jak również jej i ich działalność oraz jej i ich marki w negatywnym świetle. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do powstrzymywania się od używania Zawartości w związku z: (a) produktami, treściami, usługami czy materiałami nielegalnymi, (b) produktami, treściami, usługami czy materiałami, które są obsceniczne, wulgarne, pornograficzne lub o innej, podobnej tematyce, w tym skierowanej wyłącznie do dorosłych, (c) relacjami z wypadków, napaści, katastrof, zamieszek; lub (d) produktami konkurencyjnymi względem produktów Red Bulla (w szczególności napojami zawierającymi kofeinę, taurynę lub guaranę);

(vii) Zabronione jest korzystanie ze Strony, Zawartości lub Usług do celów niezgodnych z prawem albo w celu publikacji, linkowania, zamieszczania lub wyświetlania materiałów niezgodnych z prawem (w szczególności, ale niewyłącznie chodzi o pirackie oprogramowania, materiały, które zawierają groźby, treści obsceniczne, złośliwe, kłamliwe, szkodliwe, obelżywe, zniesławiające, zastraszające, dyskryminujące ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność), lub naruszających prawa (w szczególności, ale nie wyłącznie, prawa własności intelektualnej) Red Bull i/lub jakiegokolwiek innego podmiotu, lub zachęcających do działalności przestępczej lub stanowiących taką działalność lub zawierających wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe oprogramowania (kody, scenariusze);

(viii) Użytkownik korzystając ze Strony, Zawartości lub Usług zobowiązany jest działać w zgodzie z prawem oraz Regulaminem i nie naruszać praw tak firmy Red Bull, jak i jej podmiotów powiązanych i zależnych, praw innych Użytkowników czy jakichkolwiek podmiotów trzecich;

(ix) Użytkownik jest obowiązany stosować się do limitu objętości danych, które mogą mieć zastosowanie do Strony, Zawartości lub Usług.

4.3 Zakaz reklamy: Zabronione jest używanie Strony, Zawartości lub Usług w celach reklamowych albo w celu wyświetlania informacji mających związek z jakąkolwiek działalnością reklamową, handlową, produktami i usługami, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób zaakceptowanych przez Red Bulla na piśmie.

4.4 Cesja: Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione ani przekazane przez Użytkownika bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Red Bulla. W przypadku przeniesienia lub przekazania wszelkich praw, zobowiązań lub obowiązków Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) wszelka cesja praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nie jest sprzeczna lub niezgodna z postanowieniami Tego regulaminu; i (ii) każde zobowiązanie i obowiązek w stosunku do Red Bulla zostaje należycie nałożone na cesjonariuszy, którzy zobowiązują się ich przestrzegać. Nawet po cesji Użytkownik nie zostaje zwolniony ze swoich zobowiązań i obowiązków w stosunku do Red Bulla wynikających z tej umowy. Red Bull ma prawo do dokonania cesji własnych praw wedle własnego uznania.

4.5 Zmiany Usług: Red Bull zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zmian, poprawiania, ulepszania lub zaprzestania prowadzenia Strony, Usług albo Zawartości Red Bulla bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkownika. Taka merytoryczna i techniczna weryfikacja oraz wszelkie prace konserwacyjne, mogą obejmować rozszerzenie albo modyfikację zakresu udostępnionych za pośrednictwem Strony funkcjonalności (treści) oraz dostosowanie standardów technicznych obejmujących Usługi lub Zawartość. Dostęp do Strony, Usług lub Zawartości może zostać zawieszony czasowo lub na stałe, bez uprzedzenia, w przypadku awarii systemu, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub naprawy, lub z przyczyn pozostających poza kontrolą Red Bulla. Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Strony, Zawartości lub Usług, bez względu na przyczynę. Użytkownik ma świadomość, że Red Bull może zaprzestać prowadzenia Strony, realizacji Usług i udostępniania Zawartości w dowolnym czasie. W żadnym razie Red Bull nie jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej lub usług wspomagających.

5. Treści Użytkownika

5.1 Red Bull zezwala Użytkownikom na wyświetlanie wiadomości, tekstów, ilustracji, danych, plików, obrazów, grafik, zdjęć, komentarzy, dźwięków, muzyki, filmów, informacji, innych treści lub innych materiałów ("Treści Użytkownika") za pośrednictwem Strony. Zamieszczając Treści Użytkownika na platformie społecznościowej, takiej jak na przykład Instagram, z nawiązaniem do Red Bulla, Użytkownik udostępnia Treści Użytkownika Red Bullowi, pod warunkiem, że Użytkownik upublicznił wspomniane treści na platformie społecznościowej. Udostępnienie treści oznacza, że Użytkownik udziela dostępu do swoich treści wszystkim użytkownikom i wyraża zgodę na przekazywanie ich dalej przez użytkowników za pośrednictwem internetu (np. do innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich). Z zastrzeżeniem praw i licencji, których Użytkownik udziela na mocy tego Regulaminu, wszelkie Treści Użytkownika, które sam zamieszcza, przechowuje, zgłasza, wymienia lub udostępnia za pośrednictwem platformy społecznościowej na Stronie są tworzone, posiadane i kontrolowane przez Użytkownika, a nie przez Red Bulla. Red Bull nie gwarantuje zachowania poufności w odniesieniu do Treści Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za monitoring i ochronę praw własności intelektualnej, które mogą mu przysługiwać do Treści Użytkownika, przy czym Red Bull nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to samo.

5.2 Red Bull nie rości sobie praw do własności odnośnie Treści Użytkownika, w związku z czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu na wyłączność wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści Użytkownika i Treści te: (i) nie stanowią sprzedaży (oferty sprzedaży) reklam, działalności sponsoringowej lub promocyjnej, (ii) nie naruszają porządku publicznego, (iii) nie naruszają praw podmiotów trzecich np. praw osobistych (zwłaszcza prawa do wizerunku), praw własności intelektualnej (np. praw do znaków towarowych, patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej chronionych przez prawo), lub (iv) nie zawierają materiałów, które są niezgodne z prawem lub zachęcają do nielegalnej lub niezgodnej z prawem działalności.

5.3 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że skutecznie uzyskał wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i zgody do udostępnienia Treści Użytkownika od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Treści lub podmiotu posiadającego w związku z Treściami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, współtwórców Treści Użytkownika i osób, których wizerunki stanowią element Treści Użytkownika. Powyższa gwarancja dotyczy również praw i zgód na wykorzystanie usług lub urządzeń związanych z udostępnieniem Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do rozporządzania wskazanymi powyżej prawami i zgodami według swojego własnego uznania i w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

5.4 Red Bull nie przechowuje Treści Użytkownika udostępnionych przez Użytkownika na platformach społecznościowych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia prywatności na danej platformie społecznościowej, aby zablokować Treści Użytkownika. W takim przypadku Treści te przestaną być wyświetlane na WingsForLifeWorldRun.com. Jedyną rzeczą, którą przechowujemy odnośnie Treści Użytkownika zamieszczonych na kanale platformy społecznościowej jest link do ich lokalizacji na tej platformie. Korzystanie z platformy (platform) podmiotów trzecich (np. Facebook, Instagram) podlega regulaminowi zamieszczonemu na danej stronie. Red Bull wyklucza wszelką odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania regulaminu platformy (platform) podmiotów trzecich przez Użytkownika.

5.5 Udostępniając Treści Użytkownika na Stronie za pośrednictwem platformy społecznościowej, Użytkownik przyznaje równocześnie Red Bullowi, innym użytkownikom Strony oraz operatorom i użytkownikom wszelkich innych stron, aplikacji i/lub platform, na których udostępniono Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług („Usługi Udostępniania“), ograniczone, ważne na całym świecie, niewyłączne, wolne od opłat, opłacone w całości licencje na używanie, kopiowanie, ponowne zamieszczanie, przekazywanie lub innego rodzaju dystrybucję, publiczne wyświetlanie, wystawianie, adaptowanie, tworzenie dzieł pochodnych, kompilowanie, udostępnianie i inne sposoby komunikacji, wykorzystywanie Usług Udostępniania na Stronie. Niezależnie od powyższych postanowień, żaden z punktów tego Regulaminu nie przyznaje praw innym użytkownikom Strony odnośnie nazw zastrzeżonych, logotypów, znaków handlowych lub usługowych zamieszonych przez Użytkownika jako części Treści Użytkownika (na przykład nazwa użytkownika) („Znaki“), innych niż prawa do reprodukcji, publicznego wyświetlania, udostępniania i innych form komunikacji tych Znaków automatycznie i bez wprowadzania zmian, w ramach ponownego zamieszczania Treści Użytkownika, z którymi związane są te Znaki.

Jednak niezależnie od powyższego, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że po udostępnieniu Treści Użytkownika za pomocą Usługi Udostępniania, firma Red Bull nie jest zobowiązana do zadbania o usunięcie Treści Użytkownika z serwerów lub systemów prowadzonych przez operatorów wszelkich Usług Udostępniania ani do zażądania od użytkowników Strony lub wszelkich Usług Udostępniania usunięcia jakichkolwiek elementów Treści Użytkownika.

5.6 Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że nie udostępni Treści Użytkownika, które:

(i) stawiają firmę Red Bull, jej podmioty powiązane i zależne, jak również jej i ich działalność oraz jej i ich marki w negatywnym świetle. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do powstrzymywania się od używania i udostępniania Treści Użytkownika: (a) w związku z produktami, treściami, usługami czy materiałami nielegalnymi, (b) zawierających relacje z wypadków, napadów, katastrof lub zamieszek, lub/oraz (c) związanych z produktami konkurencyjnymi względem produktów Red Bull (w szczególności napojami zawierającymi kofeinę, taurynę lub guaranę);

(ii) pochodziłyby od kogoś innego lub były niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, oszczercze, naruszające prywatność lub prawa publiczne, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, zawierające treści pornograficzne lub w inny sposób niepożądane lub naruszające obowiązujące prawo;

(iii) zachęcają do postępowania stanowiącego przestępstwo, prowadzącego do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszającego prawo;

(iv) stanowią reklamę towarów, usług lub służą pozyskiwaniu funduszy;

(v) zawierają osobiste informacje takie jak wiadomości, które identyfikują numer telefonu, numery ubezpieczenia społecznego (PESEL), numery rachunków bankowych, adresy, referencje wystawione przez pracodawcę;

(vi) zawierają wzór, instrukcję lub poradę, które mogą powodować szkody lub obrażenia; albo

(vii) zawierają wirusy, konie trojańskie albo inne szkodliwe kody lub scenariusze.

Ponadto, zabronione jest jakiekolwiek zachowanie Użytkownika, które zdaniem Red Bulla ogranicza lub uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie z Usług Red Bulla.

5.7 Red Bull ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania Treści Użytkownika. Red Bull ma prawo do edytowania, odmowy zamieszczenia, usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści Użytkownika.

6. Projekt zbiórki funduszy / bezpośrednie datki na rzecz fundacji Wings for Life

Zbiórka funduszy: Niezależnie od tego czy bierzesz udział w Wings for Life World Run, możesz (indywidualnie lub jako drużyna) rozpocząć własną zbiórkę funduszy WfLWR i zbierać datki od znajomych, kolegów z pracy itp. na rzecz fundacji Wings for Life. Jeżeli zorganizujesz własną zbiórkę funduszy WfLWR, możesz zadecydować, czy upublicznić na swojej stronie biegacza nazwiska darczyńców oraz wysokość przekazanych datków (za zgodą darczyńców).

Datki na rzecz fundacji Wings for Life: Klikając przycisk „Przekaż datek”, zostaniesz przekierowany do formularza, który umożliwi Ci bezpośrednie przekazanie datku na rzecz fundacji Wings for Life (obowiązujące warunki znajdziesz w Regulaminie przekazywania datków). Przekazując taki datek, możesz (a) przeznaczyć swój datek na własną lub inną zbiórkę funduszy WfLWR na odpowiedniej stronie biegacza oraz dodatkowo (b) zadecydować, czy Twoje imię oraz wysokość Twojego datku zostaną upublicznione na stronie biegacza. Aby tego dokonać, będziesz musiał wyrazić zgodę na upublicznienie, zaznaczając odpowiednie pole w trakcie przekazywania datku.

Twoje imię oraz wysokość Twojego datku zostaną upublicznione tylko wtedy, gdy zarówno organizator zbiórki funduszy WfLWR, jak i indywidualny darczyńca wyrażą na to zgodę.

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik w pełni zabezpieczy i zwolni firmę Red Bull, jej spółki powiązane, przedstawicieli, dyrektorów, udziałowców, pracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu szkód, roszczeń, działań, wydatków, żądań lub kosztów (w tym wszelkich kosztów prawnych związanych z tego rodzaju roszczeniami lub szkodami) poniesionych przez Red Bulla w związku z: (i) sposobem korzystania z Usług Red Bulla przez Użytkownika; (ii) Treściami Użytkownika zapewnionymi przez samego Użytkownika lub za pośrednictwem korzystania z Członkostwa; (iii) domniemanymi naruszeniami niniejszego Regulaminu ze strony Użytkownika; (iv) domniemanymi naruszeniami oświadczeń, gwarancji, zobowiązań Użytkownika w stosunku do Red Bulla; lub (v) działaniami i zaniechaniami Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do pełnej współpracy z Red Bullem w kwestii obrony przed wszelkimi roszczeniami stanowiącymi przedmiot zobowiązań Użytkownika na mocy tej umowy.

8. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Red Bull nie składa żadnych wyraźnych czy dorozumianych oświadczeń lub zapewnień (a wszelkie oświadczenia i zapewnienia są wyraźnie wykluczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa) odnośnie wierności, jakości, fachowości, wyczucia chwili (w tym odnośnie dostawy), wykonalności, rynkowości, dostępności lub kompletności Strony, Usług, Zawartości lub naruszenia własności przemysłowej lub intelektualnej lub innych praw podmiotów trzecich lub przydatności Treści do konkretnych celów. Wszelkie decyzje lub działania na podstawie lub w związku z informacjami, Treściami lub Usługami na Stronie lub umieszczonymi za jej pośrednictwem Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik musi być świadomy, że wszelkie działania i/lub informacje wyświetlone lub przekazane na lub za pośrednictwem Strony są prowadzone lub zamieszczane przez wyszkolonych specjalistów, więc w obowiązku Użytkownika leży podjęcie środków ostrożności i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie korzystania ze Strony, Zawartości lub Usług.

8.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wchodzi na i korzysta ze Strony, Zawartości i Usług na własne ryzyko, w stanie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" oraz że Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy lub pominięcia w Zawartości, Usługach, w kwestiach dostępności lub dostawy (w tym między innymi z powodu przerw, usunięć, opóźnień w działaniu, transmisji, linii komunikacyjnych, błędów, pominięć lub wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych oprogramowań (kody, scenariusze)).

8.3 Red Bull nie gwarantuje, że Strona, Zawartości lub Usługi będą wolne od błędów, nieprzerwane lub że ewentualne błędy zostaną naprawione. Red Bull zastrzega sobie prawo do usunięcia Strony, Zawartości lub Usług (lub ich części) w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez konieczności podania przyczyny lub do zawieszenia działania Strony, Zawartości lub Usług (lub ich części) w razie konieczności wykonania standardowych lub niestandardowych działań konserwacyjnych, naprawy błędów lub wprowadzenia innych zmian.

8.4 Red Bull od czasu do czasu dostarcza innym Stronom hyperlinki i/lub reklamy, które nie należą do firmy Red Bull lub nie są przez nią kontrolowane. Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały dostarczone przez lub zamieszczone na Stronie podmiotów trzecich, na której pojawił się link do Strony Red Bulla lub odwrotnie. Red Bull nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie Strony podmiotów trzecich i Użytkownik odwiedza takie Strony na własną odpowiedzialność.

8.5 Z zastrzeżeniem paragrafów 8.7 i 8.8, Użytkownik zgadza się, że firma Red Bull i jej pracownicy oraz pracownicy spółek powiązanych, dyrektorzy, dystrybutorzy, licencjodawcy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności, niezależnie czy odpowiedzialność wynika z umowy, czynów niedozwolonych (w tym między innymi zaniedbaniami) czy innych kwestii, za (i) straty biznesowe, utraty okazji, zysków, oczekiwanych zysków, kontraktów, przychodów, reputacji lub oczekiwanych oszczędności lub (ii) utratę danych lub możliwości wykorzystania danych, zarówno bezpośrednio, pośrednio, wtórnie lub specjalnie, i zarówno w związku z wykorzystaniem lub próbą wykorzystania Strony, Zawartości lub Usług, niemożliwością wykorzystania tych elementów, zawieszeniem lub zakończeniem działania Strony, Zawartości lub Usług przez Red Bulla, nawet w przypadku gdy firma Red Bull została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich problemów.

8.6 W każdym przypadku, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, poniesione przez Użytkownika w wyniku niedostarczenia przez Red Bulla Zawartości lub Usług bez względu na przyczynę, w tym między innymi z powodu opóźnień lub przerw, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia danych, niedostarczenia Zawartości lub Usług na skutek awarii serwera lub działania siły wyższej, w tym między innymi zdarzeń losowych, wojny lub aktów terroryzmu, naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w wyniku działania hakerów i/lub awarii lub braku zasięgu. Wyjątki określone w tej sekcji mają zastosowanie nawet w przypadku gdy strata lub szkoda poniesiona przez Użytkownika została przewidziana lub powinna była zostać przewidziana przez Red Bulla i/lub Użytkownik poinformował Red Bulla o potencjalnym ryzyku poniesienia wspomnianej starty lub szkody.

8.7 Żadne z postanowień tego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Red Bulla za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Red Bulla, za świadome wprowadzenie w błąd lub za wszelkiego rodzaju zobowiązania, które nie mogą być ograniczone lub wyłączone przez obowiązujące prawo.

8.8 Żadne z postanowień tego Regulaminu nie wpływa na prawa ustawowe przysługujące Użytkownikowi jako konsumentowi.

9. Rozwiązanie i zawieszenie

9.1 Red Bull zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub usunięcia Konta Użytkownika i/lub dostępu Użytkownika do Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, wedle wyłącznego uznania Red Bulla, w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin lub Red Bull przypuszcza, że Użytkownik narusza Regulamin lub gdy korzystanie przez Użytkownika ze Strony, Zawartości lub Usług może powodować uszkodzenie rdzenia lub innych technicznych instalacji. Dodatkowo naruszenie Regulaminu może być przestępstwem skutkującym prawnie ważnymi roszczeniami i szkodami oraz postępowaniem karnym.

9.2 Wszystkie zastrzeżenia, zabezpieczenia i wyłączenia zawarte w niniejszym Regulaminie pozostają w mocy po jego rozwiązaniu.

10. Ochrona Danych i Polityka Prywatności

Informacje odnośnie sposobów, w jakie Red Bull może gromadzić, przetwarzać i przechowywać Dane Osobowe Użytkowników w związku z Promocją i w innych przypadkach, znajdują się w dokumencie Ochrona Danych i Polityka Prywatności Red Bulla.

11. Klauzula salwatoryjna

Wszelkie postanowienia tego Regulaminu powinny zostać opracowane oddzielnie i niezależnie. Ważność tego Regulaminu nie zostanie naruszona w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień tego Regulaminu stanie się całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne. W takim przypadku wspomniane postanowienie zostanie usunięte lub ograniczone do wymaganego minimalnego zakresu oraz zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej reprezentuje założenia tego Regulaminu, tak by postanowienia Regulaminu pozostały w pełni obowiązujące i skuteczne.

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin został sporządzony według i podlega prawu austriackiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w pierwszym dystrykcie Wiednia, zgodnie z obowiązującym w Austrii prawem, bez uwzględnienia jego przepisów kolizyjnych. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku zostają wykluczone.

13. Język

Oryginalna wersja niniejszego Regulaminu została sporządzona w języku angielskim. Wersje przetłumaczone powstały dla wygody Użytkownika, do celów informacyjnych. W kwestiach spornych angielska wersja językowa będzie miała moc nadrzędnie obowiązującą.

 

Komunikacja:

Red Bull może, celem dostarczenia Użytkownikowi bieżących informacji, przesyłać Użytkownikowi aktualizacje i inne wiadomości dotyczące Zawartości, Usług, ofert, promocji i wydarzeń związanych z firmą Red Bull oraz jej podmiotami powiązanymi, zależnymi i partnerami za pośrednictwem poczty e-mail, pod warunkiem, że Użytkownik udzielił Red Bullowi zgody na powyższe. Użytkownik może sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji i cofnąć zgodę w dowolnym momencie przesyłając wiadomość e-mail na adres: contact@wingsforlifeworldrun.com

PARTNERZY LOKALNI
PoznańTVN24TRÓJKAMovemediaBieganie.plAortaBiegamBoLubięOttobock