Wings For Life World Run Terms of Use

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Posledná aktualizácia Október 2017

1. Základné informácie

1.1 Informácie o nás a webovej stránke: Webová stránka WingsforLifeWorldRun.com vám ponúka prístup na svoje interaktívne webové stránky, aplikácie a služby. Webová stránka je riadená spoločnosťou Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Rakúsko (ďalej len „my“, alebo „naše“ alebo „Red Bull“). Tento dokument Podmienky používania stanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú webovej stránky a jej služieb a obsahu, ktorý sprístupňujeme alebo umožňujeme Užívateľom, aby sa stal prístupným cez naše služby (ďalej len „vy“, „vaše“, alebo „Užívateľ“).Tieto Podmienky používania si pozorne prečítajte pretože, medziiným; vysvetľujú hranice našich záväzkov voči vám a riadia zmluvu medzi vami a nami, čo sa týka webovej stránky. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať webovú stránku, jej obsah ani služby.

1.2 Súhlas s Podmienkami: Používaním WingsforLifeWorldRun.com alebo prehliadaním akýchkoľvek služieb alebo obsahu súhlasíte, že budete viazaný plnením nasledujúcich všeobecných podmienok. Navyše, určité dodatočné pravidlá sú špecifické pre individuálne služby, ako je Ochrana dát a politika ochrany osobných údajov a všetky takéto údaje sa zverejňujú na webovej stránke a považujú za začlenené do podmienok (spolu s inými schémami, doplnkami alebo zobrazeniami začlenenými referenciami a spojeniami v týchto Podmienkach, ďalej len „Podmienky“). Ak sa chcete zaregistrovať a zúčastňovať sa aktivít na stránke “Wings for Life World Run” , musíte súhlasiť so špeciálnymi „Podmienkami účasti“ vytvorenými spoločnosťou Red Bull. Urobíte tak kliknutím na box (povoliť – opt-in) počas procesu „podpisovania“ s príslušnou skupinou spoločnosti Red Bull.

1.3 Zmeny Red Bull Podmienok: Spoločnosť Red Bull si vyhradzuje právo priebežne Podmienky prehliadať a kontrolovať. Zmeny vám budú oznámené v patričnom čas a z vašej strany sa budú považovať za prijaté, ak v zákonne stanovenej lehote nedostaneme písomnú námietku alebo ak budete používať webovú stránku, služby alebo obsah následne po zaslaní našich doplnených Podmienok. Mali by ste preto priebežne kontrolovať webovú stránku a kontrolovať aktuálne Podmienky, pretože sú pre vás záväzné.

1.4 Skvalitnenie webovej stánky: Spoločnosť Red Bull podporuje zasielanie spätnej väzby, čo sa týka kvality a preferencií služieb, webovej stránky a obsahu. V prípade, že sa chcete sťažovať alebo ste si vedomý, že sa tieto Podmienky porušujú Užívateľom alebo inou treťou stranou, skontaktujte sa s nami. Môžete nám poslať mail na adresu contact@wingsforlifeworldrun.com

1.5 Zadefinované výrazy: Slová uvádzané v týchto Podmienkach začínajúce veľkým písmom majú nasledujúci význam:

„Obsah“ znamená všetky informácie, materiál a médiá, predovšetkým text, údaje, predlohy, grafiku, fotografie, tlač, metráž, softvér, zvuky, hudbu, záznamy, videá a ostatné pohyblivé a nepohyblivé obrázky a materiál vytvorený alebo dodaný nami a poskytovaný vo forme postupností, sťahovaním, elektronickými dátami alebo inou formou na alebo prostredníctvom webovej stránky;

„Zákazník“ znamená spotrebiteľa v rámci významu § 1 KSchG [Zákon o ochrane spotrebiteľa].

 „PDV“ znamená práva duševného vlastníctva, ktoré zahŕňajú ale neobmedzujú sa len na autorské práva, morálne práva, zaregistrované návrhy, patenty, obchodné značky, servisné známky, ochranné známky, práva na priemyselné návrhy (zaregistrované aj nezaregistrované) polovodičové práva, práva na databázu, obchodné tajomstvá, práva na uchovanie mlčanlivosti a ostatné podobné práva (zahrňujúce  žiadosti o registráciu vyššie uvedených práv) a ich všetky ostané obnovy a rozšírenia kdekoľvek na svete;

 „Služby“ znamenajú služby ako je prístup, softvér, nástroje, počítačové programy (signály) a služby sprostredkovávajúce vám obsah cez webovú stránku;

 „Webová stránka“ znamená www.WingsforLifeWorldRun.com.

2. Autorské práva, obchodné značky a ostatné práva duševného vlastníctva (PDV)

Každý obsah a služby webovej stránky, vrátane obsahu a služieb poskytnutých od Užívateľov, t.j. všetky texty, logá, obchodné značky, grafika, výtvarné predlohy, zvuky, hudba a softvér (vrátane prístupového softvéru) sú chránené autorskými právami, morálnymi právami, registrovanými návrhmi, patentmi, obchodnými značkami, servisnými známkami, ochrannými známkami, právami na dizajn, právami na polovodiče, právami na databázu, obchodnými tajomstvami, právami na uchovanie dôvernosti informácií, a ostatnými podobnými právami („PDV“). Všetky PDV jestvujúce na webovej stránke a ich obsah alebo služby vlastníme my alebo máme na to licenciu. Všetky práva zostávajú výhradne  nám alebo, ak poskytované tretími stranami, takejto tretej strane (a ak takýto obsah alebo služba nie sú výslovne identifikované, aby boli zákonne chránené alebo registrované, neznamená to, že sa tým implikuje zrieknutie sa platných práv duševného vlastníctva vzhľadom na akýkoľvek obsah, alebo služby, úplné alebo čiastočné). Ak aj nejaká obchodná značka, názov alebo logo nie sú výlučne zadefinované, aby boli zákonom chránené alebo registrované, neznamená to z našej strany zrieknutie sa platných PDV, vzhľadom na takéto obchodné značky, názvy alebo logá. Nesmiete reprodukovať, kopírovať, posielať, opätovne zverejňovať, vysielať, zaznamenávať, prenášať alebo editovať žiaden obsah, materiály alebo ich časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Red Bull, ani urobiť alebo sa pokúsiť urobiť niečo, čo by mohlo porušiť PDV alebo akékoľvek PDV, na ktoré má spoločnosť Red Bull licenciu alebo sú vlastnené treťou stranou. To isté platí na nápady a koncepty webovej stránky založenej na obsahu alebo službách, ak aj nie sú chránené PDV.

Každá reprodukcia obsahu, služieb alebo ich časti musí byť výslovne odsúhlasená a jasne označená Užívateľom s označením autorského práva spoločnosti Red Bull, ako je uvedené nižšie: 

© Red Bull GmbH.

3. Registrácia Užívateľa

3.1 Registrácia a účet: Aby bol zabezpečený prístup alebo používanie niektorých funkcií služieb, ako je napr. služby spravodajcu, musíte sa stať registrovaným Užívateľom. Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte mať viac ako 18 rokov. Zaregistrovať sa môžete vyplnením Red Bull registračného formuláru alebo, ak máte účet na sieti sociálnych médií ako je Facebook, Red Bull Vám umožňuje prihlásiť sa cez napr. Facebook Connect (spojenie) (ďalšie informácie si pozrite na stránke  Red Bull všeobecné informácie o ochrane údajov a politike ochrany osobných údajov). Zaregistrovať sa môžete len ak (a) ste prijali Red Bull Podmienky; (b) poskytli spoločnosti Red Bull úplné a presné informácie na registráciu; a (c) ak sa registrujete vyplnením Red Bull registračného formuláru, dostali ste potvrdenie o registrácii od Red Bull prostredníctvom e-mailu („účet“). Zaregistrovať si môžete na webovej stránke len jeden účet.  
Určitý obsah alebo služby sa môžu stať dostupnými alebo nedostupnými pre určitých Užívateľov, napr. zriadením rôznych prístupových úrovní rozlišujúcich medzi určitými skupinami Užívateľov podľa  vlastného uváženia spoločnosti Red Bull.

3.2 Užívateľské meno a heslo: Zaregistrovaním sa zaručujete spoločnosti Red Bull, že informácie zaslané na váš účet (spolu so všetkými ostatnými informáciami, ktoré Red Bull priebežne poskytnete, či už ako súčasť registračného procesu alebo inak) sú kompletné, pravdivé, presné a žiadnym spôsobom nie sú klamlivé. Ste zodpovedný, aby ste Red Bull oznámili všetky zmeny takýchto informácií, aby bolo zabezpečené, že zostávajú stále aktualizované. Ste zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa dejú na vašom účte, či už implikovane alebo výhradne autorizovane vami alebo nie. Musíte Red Bull okamžite informovať o každom neautorizovanom používaní vášho účtu. Môžete byť zodpovedný za straty, ktoré vynaloží spoločnosť Red Bull alebo niektorý iný Užívateľ alebo návštevník webovej stránky v dôsledku používania vášho účtu niekým iným. Nesmiete používať účet, ktorý patrí niekomu inému. Red Bull zodpovedný za žiadne straty ani škody vyplývajúce z toho, že nedodržíte tieto Podmienky. 
Vezmite do pozornosti, že informácie, ktoré poskytnete (vaše meno, pohlavie, rok narodenia) sa môžu zobraziť na webovej stránke (napr. s vašimi spätnými informáciami, komentármi alebo obsahom).

4. Práva a povinnosti Užívateľa

4.1 Vaše práva na „osobné používanie“: Spoločnosť Red Bull udeľuje vám a ostatným Užívateľom právo prístupu na webovú stránku a právo využívať služby a obsah ako je priebežne dostupný. Môžete si stiahnuť alebo skopírovať obsah alebo obnoviť služby z webovej stránky na svoje osobné účely vo forme nekomerčného prezerania, kopírovania a zdieľania, kde to je technicky umožnené (ďalej len „používanie na osobné účely“). Akékoľvek ďalšie používanie obsahu alebo služieb, predovšetkým akékoľvek používanie pre tretie strany alebo vaše vlastné záujmy, aktivity, služby alebo produkty, je prísne zakázané.

4.2 Vaše povinnosti: Súhlasíte, že vaše povinnosti v spojitosti s webovou stránkou, obsahom a službami sú nasledovné:

(i) Nesmiete kopírovať, rozmnožovať, opätovne publikovať, verejne zobrazovať, prekladať, ponúkať, prenášať, sťahovať alebo distribuovať žiadnym spôsobom (vrátane „zrkadlového zobrazovania“) žiadnu časť webovej stránky ani obsahu alebo služby na žiaden iný počítač, server, webovú stránku ani iné médium na publikovanie alebo distribúciu, ak to nie je výslovne ponúknuté v týchto Podmienkach alebo inak spoločnosťou Red Bull písomnou formou odsúhlasené;

(ii) Nesmiete využívať obsah ani služby na komerčné účely, vrátane a bez obmedzenia, predaja prístupu na webovú stránku, služieb alebo obsahu, ak to nie je výhradne ponúknuté v týchto Podmienkach alebo inak spoločnosťou Red Bull písomnou formou odsúhlasené;

(iii) Nesmiete modifikovať, pozmeňovať ani prispôsobovať  žiadnu časť obsahu ani služieb (každé „úprava“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Red Bull. V prípade, že budeme súhlasiť s nejakou úpravou, potvrdíte a súhlasíte v rámci žiadania o niečo takéto, že Red Bull získa neodvolateľné, celosvetové, permanentné, nevýlučné, prenosné, plne platené a neobmedzené práva na využívanie akejkoľvek úpravy a všetkých materiálov, či už poskytnutých Red Bull alebo nie, ako aj všetkých ich častí predovšetkým ale neobmedzene na upravovanie, strihanie alebo robenie výňatkov a všetky ostatné materiály vytvorené vami alebo vašimi pobočkami, zamestnancami, licenčnými partnermi , zmluvnými partnermi alebo akoukoľvek inou osobou alebo entitou, v zmysle  alebo vo vzťahu k obsahu, službám alebo úprave, bezplatne a v každom poznanom alebo ešte nepoznanom type používania pri jej vytvorení;

(iv) Nesmiete modifikovať, dekompilovať, spätne zostaviť, rozložiť alebo vytvoriť odvodené diela založené na akomkoľvek softvéri na webovej stránke;

(v) Nesmiete (ani sa pokúšať) brániť, odpojiť, zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do webovej stránky alebo ktorejkoľvek jej časti (vrátane jej funkcií zameraných na bezpečnosť alebo do žiadnej transakcii uzatvorenej na webovej stránke) ani žiadnym spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru webovej stránky, získať alebo sa pokúšať získať obsah alebo služby prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov iných ako sú cieľovo ponúkané na webovej stránke;

(vi) Nesmiete na Red Bull, pobočky spoločnosti Red Bull alebo Red Bull  aktivity, obchodnú činnosť alebo značky vrhnúť nepriaznivé svetlo. Predovšetkým sa musíte zdržať používania akéhokoľvek obsahu v spojitosti s: (a) nezákonnými produktmi, obsahom, službami alebo materiálmi; (b) všetkými produktmi, obsahmi, službami alebo materiálmi, ktoré sa týkajú alebo sú v spojení s nemravnosťou, pornografiou alebo podobným na dospelých zameraným materiálom; (c) krytím nehôd, útokov, výtržností; a/alebo (d) konkurenčnými produktmi (predovšetkým nápojmi obsahujúcimi kofeín, taurín alebo guaranu);

(vii) Nesmiete používať webovú stránku, obsah alebo služby na žiadne protizákonné účely alebo publikovanie, v spojení s, vydaním alebo zobrazením akéhokoľvek protizákonného materiálu (takéto termíny zahŕňajúce ale bez obmedzenia každý pirátsky softvér alebo akýkoľvek materiál, ktorý je nemravný, výhražný, zlomyseľný, klamlivý, škodlivý, urážajúci, ohováračský, zastrašovací, diskriminačný na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo nespôsobilosti) alebo ktoré porušujú práva (vrátane ale bez obmedzenia práv duševného vlastníctva) naše a/alebo tretej strany, alebo ktoré vyzývajú alebo presadzujú akúkoľvek kriminálnu činnosť alebo obsahujú vírusy, trójskeho koňa alebo iné škodlivé kódy alebo skripty;

(viii) Musíte dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní webovej stránky, obsahu a služieb a súhlasíte, že nebudete porušovať práva spoločnosti Red Bull, práva Red Bull sesterských spoločností ani iných Užívateľov a iných tretích strán. 

(ix) Budete zachovávať a dodržiavať všetky limity dátových objemov, ktoré sa vzťahujú na webovú stránku, obsah a služby.

4.3 Žiadna reklama: Nesmiete používať webovú stránku, obsah ani služby na reklamné účely ani na účely zobrazovania informácií v spojitosti s akokoľvek komerčnou aktivitou, službami alebo produktmi, okrem výslovne poskytnutých v týchto Podmienkach alebo inak spoločnosťou Red Bull písomne odsúhlasených. 

4.4 Postúpenie: Tieto Podmienky a všetky práva a licencie udelené v súlade s nimi nie sú prenosné ani nie je možné ich postúpiť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Red Bull. V prípade, že prenesiete alebo postúpite akékoľvek právo, záväzok alebo povinnosť, zaväzujete sa, reprezentujete a zaručujete sa, že: (i) postúpenie práv alebo záväzkov udelených podľa tejto zmluvy nie je v rozpore ani nezlučiteľné so žiadnym ustanovením týchto Podmienok; a (ii) každý záväzok a povinnosť voči Red Bull je riadne uložená a plne dodržiavaná každým nadobúdateľom. Ani po postúpení nebudete zbavený žiadnych zo svojich záväzkov a povinností voči Red Bull v zmysle tejto zmluvy. Postúpenie práv alebo záväzkov uskutočníme Red Bull výhradne podľa nášho uváženia.

4.5 Modifikácie služieb: Red Bull si vyhradzuje právo priebežne prezerať, kontrolovať, modifikovať, zlepšovať alebo prerušiť webovú stránku Red Bull, Red Bull služby alebo obsah bez predchádzajúceho oznámenia. Takáto práca spojená s obsahom a technickými prehliadkami a každá práca údržby v spojitosti s týmto môže bez obmedzenia zahŕňať rozšírenie alebo modifikáciu predmetných oblastí sprístupnených cez webovú stránku a adaptáciu technických formátov tvoriacich služby alebo obsah. Prístup na webovú stránku a jej služby alebo obsah môže byť v dôsledku toho dočasne alebo permanentne pozastavený bez oznámenia v prípade zlyhania systému, údržby, kontroly alebo opravy, alebo z dôvodov, ktoré nevie Red Bull ovplyvniť. Red Bull nenesie žiadnu zodpovednosť ak, z nejakého dôvodu, webová stránka, obsah alebo služba nie sú dostupné. Musíte si byť vedomý, že Red Bull môže kedykoľvek odstúpiť zabezpečovania webovej stránky, jej obsahu alebo služieb. V každom prípade, Red Bull nie je povinný poskytovať údržbu alebo podporné služby.

5. Obsah stránky Užívateľa

5.1 Užívateľ má povolené zobrazovať odkazy, text, ilustrácie, údaje, súbory, obrázky, grafiku, fotografie, komentáre, zvuky, hudbu, videá, informácie, obsah a/alebo iné materiály („obsah stánky Užívateľa“) prostredníctvom Red Bull webovej stránky. Presunutím obsahu Užívateľa na platformu sociálnych médií použitím mriežky (hashtag) poskytnutého Red Bull sprístupníte užívateľský obsah za predpokladu, že obsah verejne sprístupníte na sociálnych médiách. Ak má váš obsah v rámci sociálnych médií verejný atribút, potom je váš užívateľský obsah dostupný pre všetkých Užívateľov v rámci aj mimo sociálnych médií a WingsforLifeWorldRun.com a môžu ho zdieľať užívatelia na internete (t.j. iné webové stránky tretích strán). Podľa práva a licencií, ktoré udelíte v rámci tejto zmluvy, je akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý presuniete, uchováte, prenesiete, predložíte, vymeníte alebo sprístupníte cez sociálne médiá na webovú stránku vytvorený, vlastnený a kontrolovaný výhradne vami a nie Red Bull. Red Bull nezaručuje žiadne utajenie, čo sa týka užívateľského obsahu. Je výhradne vašou zodpovednosťou sledovať a chrániť všetky práva duševného vlastníctva, ktoré máte vo vašom užívateľskom obsahu a Red Bull za ne neberie na seba žiadnu zodpovednosť. Po presunutí vášho užívateľského obsahu vám poskytneme spojenie, kde na webovej stránke môžete nájsť váš užívateľský obsah.

5.2 Red Bull si nenárokuje žiadne vlastnícke práva v užívateľskom obsahu a vy týmto jednoznačne potvrdzujete a súhlasíte, že váš užívateľský obsah je výhradne vašou zodpovednosťou. Zastupujete a zaručujete sa, že vy ste vlastníkom všetkých PDV užívateľského obsahu a že užívateľský obsah: (i) neobsahuje predaj reklamy, sponzorstva ani žiadnej propagácie; (ii) neporušuje verejný poriadok; (iii) nezasahuje do práv tretích strán, t.j. osobných práv (hlavne obrazu samého seba), PDV ako sú obchodné značky, patenty, autorské práva alebo iné PDV chránené zákonom; ani (iv) neobsahujú materiál, ktorý je protizákonný alebo podporuje ilegálnu a nezákonnú činnosť.

5.3 Zastupujete a garantujete, že všetky potrebné práva, povolenia, súhlasy a zrieknutie sa morálnych práv boli riadne a účinne získané od účastníka, vykonávateľa, zástupcu, prispievateľa alebo inej osoby zainteresovanej v užívateľskom obsahu alebo právach, službách alebo vybaveniach v spojitosti s nimi a že vy ste oprávnený disponovať takýmito právami podľa vášho výhradného uváženia a v rozsahu tu stanovenom.

5.4 Red Bull neuchováva žiaden užívateľský obsah vami prenesený na sociálnu sieť. Môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia v rámci sociálnej siete, aby sa váš obsah stal súkromným. Potom už obsah nebude zobrazený na WingsForLifeWorldRun.com. Jedinú vec, ktorú Red Bull uchováva, čo sa týka vášho užívateľského obsahu zo sociálnych sietí je spojenie naň v rámci sociálnych sietí. Používanie platformy tretej strany (napr. Facebook, Instagram) používateľom podlieha pravidlám a podmienkam, ktoré sa nachádzajú na takejto stránke. Spoločnosť Red Bull sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak účastník nedodrží zmluvné podmienky tretích strán (platforiem).

5.5 Tým, že sprístupníte váš užívateľský obsah na webovej stránke prostredníctvom sociálnej sieti udeľujete spoločnosti Red Bull limitovanú, celosvetovú, nevýlučnú, bez poplatkov, plne uhradenú licenciu ďalším Užívateľom webovej stránky a operátorom a Užívateľom iných webových stránok, aplikácií a/alebo platformy, na ktorých sa používal alebo bol uložený váš užívateľský obsah používajúci služby („zdieľané služby“) na používanie, kopírovanie, preposielanie, prenos alebo inú distribúciu, verejné zobrazovanie, verejne fungovanie, prispôsobovanie, pripravovanie derivačných prác, zostavovanie, sprístupňovanie a inú komunikáciu s verejnosťou, váš užívateľský obsah  priebežne využívajúci spoločné služby webovej stránky. Bez ohľadu na predchádzajúce vyjadrenie nič v týchto Podmienkach používania nezaručuje akékoľvek právo na webovú stránku iného Užívateľa čo sa týka vlastníckeho názvu, loga, obchodnej značka alebo servisnej známky prenesenej ako súčasť vášho užívateľského obsahu (napríklad vaše užívateľské meno) („značky“), iné ako právo na reprodukciu, verejné vystavenie, sprístupnenie a iné sprostredkovanie verejnosti takejto značky, automaticky a bez zmien, ako súčasť preposielania vášho užívateľského obsahu, s ktorým ste tieto značky spojili.

Odstránenie obsahu z Instagramu, využívajúce súkromné nastavenia v rámci Instagramu alebo odstránenie mriežky (hashtag) bude automaticky viesť k nesprístupneniu užívateľského obsahu na webovej stránke. Bez ohľadu na vyššie uvedené týmto potvrdzujete a súhlasíte, že ak váš užívateľský obsah už bol distribuovaný do spoločne zdieľaných služieb, potom spoločnosť Red Bull nie je povinná zabezpečiť vymazanie vášho užívateľského obsahu z každého serveru alebo systémov kontrolovaných operátormi spoločne zdieľaných služieb, ani požadovať, aby užívatelia webovej stránky alebo spoločne zdieľaných služieb vymazali nejakú položku vášho užívateľského obsahu.

5.6 Predstavujete, garantujete a zaväzujete sa, že nepredložíte užívateľský obsah, ktorý:

(i)  vrhá nepriaznivé svetlo na red Bull, Red Bull sesterské spoločnosti alebo Red Bull aktivity, obchodnú činnosť alebo ochranné známky. Mali by ste sa predovšetkým vyhýbať používaniu alebo predkladaniu akéhokoľvek obsahu v spojitosti s: (a) ilegálnymi produktmi, obsahom, službami alebo materiálom; (c) spravodajstvom o nehodách, útokoch, nešťastiach alebo nepokojoch; a/alebo (d) konkurenčnými produktmi (predovšetkým nápojmi, ktoré obsahujú kofeín, taurín alebo guaranu);

(ii) vydáva sa za niekoho alebo niečo, čo je nezákonné, výhražné, urážajúce, hanlivé, nactiutŕhačské, zasahujúce do súkromia alebo verejných práv, vulgárne, nemravné, zneucťujúce, pornografické alebo inak nežiaduce alebo iným spôsobom porušujúce platné zákony;

(iii) podporuje správanie, ktoré bude predstavovať trestný čin, znižuje občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje nejaké zákony;

(iv) je propagáciou tovaru alebo služieb alebo navádzaním na financovanie;

(v) obsahuje osobné informácie ako sú správy, ktoré identifikujú telefónne čísla, čísla sociálneho zabezpečenia, čísla účtov, adresy alebo referencie  o zamestnávateľoch;

(vi) obsahuje vzorce, inštrukcie alebo rady, ktoré môžu spôsobiť škodu alebo poranenia; alebo

(vii) obsahuje nejaký vírus, trójskych koňov alebo iné škodlivé kódy alebo skripty.

Navyše, správanie Užívateľa, ktoré podľa uváženia Red Bull obmedzuje  alebo zabraňuje inému Užívateľovi vo využívaní alebo užívaní Red Bull služieb, nebude povolené.

5.7 Red Bull má právo, avšak nie povinnosť, sledovať užívateľský obsah. Red Bull má právo výlučne podľa uváženia a z akéhokoľvek dôvodu čokoľvek editovať, odmietnuť poslať, odstrániť alebo zneprístupniť v rámci užívateľského obsahu.

6. Projekty na vytváranie zdrojov / priame dotácie Nadácii Wings for Life (Nadácia Krídla pre život)

Vytváranie zdrojov: Bez ohľadu na to, či sa zúčastňujete na bežeckej súťaži Wings for Life môžete (individuálne alebo ako tím) začať svoju osobnú WfLWR - tvorca zdrojov a získavať finančné prostriedky medzi priateľmi, spolupracovníkmi, atď. pre Nadáciu Wings for Life. Ak začnete vlastné získavanie zdrojov pre WfLWR, môžete si vybrať zverejnenie individuálnych prispievateľov do vášho systému na vašej stránke bežca uvedeného menom a darovanou výškou sumy (ak váš darca súhlasí).

Dotácie pre Nadáciu Wings for Life: Kliknutím na tlačidlo „daruj teraz“ sa dostanete na formulár, ktorý vám umožní priamo darovať prostriedky Nadácii Wings for Life (platné podmienky na Terms and Conditions for Donations – Podmienky darovania). Pri darovaní takýchto prostriedkov si môžete zvoliť (a) venovať vaše prostriedky vášmu tvorcovi prostriedkov alebo tvorcovi prostriedkov niekoho iného na príslušnú stránku bežca; a (b) navyše si vybrať, či vaše meno a výška sumy vášho daru bude verejne dostupná na stránke toho bežca. Aby ste to mohli urobiť, budete musieť jednoznačne súhlasiť s verejným zobrazením označením príslušného okienka, keď budete dávať svoje prostriedky.

Vaše meno a výška sumy vášho daru bude prístupná verejnosti, len ak osoba začínajúca WfLWR-tvorca prostriedkov, ako aj individuálny darca výslovne dali svoj súhlas.

7. Odškodnenie

Súhlasíte s plným odškodnením a zbavíte zodpovednosti Red Bull, Red Bull sesterské spoločnosti, funkcionárov, riaditeľov, akcionárov, zamestnancov a zástupcov s ohľadom na všetky záväzky, škody, nároky, žaloby, výdavky, požiadavky alebo náklady (vrátane všetkých poplatkov za právne služby vo vzťahu k takýmto nárokom alebo škodám) vynaloženými Red Bull, vyplývajúcimi z alebo v spojitosti s: (i) vášho využívania služieb Red Bull; (ii) užívateľským obsahom poskytnutým vami alebo prostredníctvom používania vášho členstva; (iii) akýmkoľvek skutočným alebo konštatovaným nedodržaním alebo porušením Podmienok používania vami; (iv) akýmkoľvek skutočným alebo konštatovaným porušením tvrdenia, záruky alebo záväzku, ktorým ste sa zaviazali; alebo (v) vaším konaním alebo pochybením. Plne s Red Bull súhlasíte so spoluprácou pri obrane akéhokoľvek nároku, ktorý je predmetom vašich záväzkov stanovených podľa tohto dokumentu.

8. Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

8.1 Nerobíme žiadne výslovné ani implicitné tvrdenia alebo záruky žiadneho typu (a jednoznačne sa zriekame všetkých tvrdení a záruk v plnom rozsahu povolenom v súlade s platnými zákonmi) čo sa týka presnosti, kvality, spracovania, včasnosti (vrátane doručenia), prevádzkovateľnosti, obchodovateľnosti, dostupnosti alebo úplnosti webovej stránky, služieb, obsahu alebo smerom k neporušovaniu práv priemyselného alebo duševného vlastníctva alebo iných práv tretích strán alebo vhodnosti obsahu na určitý účel. Všetky rozhodnutia alebo konanie , ktoré vykonáte na základe alebo vo vzťahu k informáciám, obsahu alebo službám poskytnutým cez webovú stránku sú výhradne podľa vášho uváženia a na vaše riziko. Musíte si byť vedomý, že akékoľvek konanie, aktivita a/alebo informácie zobrazené alebo poskytnuté na alebo prostredníctvom webovej stránky sa vykonáva školenými a profesionálnymi odborníkmi a vašou zodpovednosťou je vykonať všetky predbežné opatrenia a používať zdravý rozum, keď používate webovú stránku, obsah a služby.

8.2 Potvrdzujete a súhlasíte, že sa prihlasujete a používate webovú stránku, obsah a služby na vaše riziko a na základe „tak ako je“ a „ako dostupné“ a že Red Bull nie je zodpovedný za žiadne chyby alebo pochybenia v obsahu, službách dostupnosti alebo doručovaní (vrátane a bez obmedzenia), spôsobenými prerušením, vymazaním, oneskorením prevádzky, prenosom, komunikačnými linkami, chybami, pochybeniami alebo počítačovými vírusmi, trójskymi koňmi alebo inými škodlivými kódmi alebo skriptami). 

8.3 Red Bull nezaručuje, že webová stránka, obsah alebo služby budú bezchybné alebo neprerušované alebo že budú poruchy odstránené. Red Bull si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia odstrániť webovú stránku, obsah alebo služby (alebo ich časť) z akýchkoľvek dôvodov, alebo prerušiť prevádzku webovej stránky, obsahu alebo služieb (alebo ich časti) podľa potreby vykonania pravidelnej alebo náhodnej údržby, nápravy chýb alebo iných zmien.

8.4 Red Bull niekedy poskytuje hyperlinky a/alebo reklamné materiály inej webovej stránke, ktorú nevlastníme ani neriadime. Red Bull neberie na seba žiadnu zodpovednosť ani záväzky za žiaden materiál dodaný treťou stranou alebo obsiahnutý na webovej stránke tretej strany, ktorá je ide z alebo do Red Bull webovej stránky. Red Bull nie je tiež zodpovedný sa webovú stránku žiadnej tretej strany a takúto stránku navštevujete výhradne na vaše vlastné riziko.

8.5 Podľa paragrafov 8.7 a 8.8 uvedených nižšie súhlasíte, aby Red Bull, Red Bull sesterské spoločnosti a zamestnanci, riaditelia, distribútori, osoby udeľujúce licencie a zástupcovia Red Bull sesterských spoločností neboli zodpovední, či už taká zodpovednosť vzniká podľa zmluvy, deliktu (vrátane a bez obmedzenia zanedbania povinností) alebo inak, za akékoľvek (i) straty biznisu, príležitostí, používania, zisku, očakávaného zisku, zmlúv, príjmov, povesti alebo očakávaných úspor alebo (ii) straty dát alebo používania dát, či už priamych, nepriamych, vyplývajúcich alebo osobitných a či už vznikajúcich v súvislosti s používaním alebo snahou používať webovú stránku, obsah alebo služby,  neschopnosti používať tieto položky, prerušenia alebo ukončenia nášho zabezpečovania webovej stránky, obsahu alebo služieb, dokonca aj keď Red Bull bol oboznámený o možnosti výskytu takéhoto poškodenia. 

8.6 V každom prípade  v úplnom možnom rozsahu povolenom platnými zákonmi Red Bull nie je zodpovedný za žiadne škody ani straty, priame ani nepriame, ktoré môžete utrpieť ako dôsledok nášho zlyhania doručiť obsah alebo služby z akéhokoľvek dôvodu, vrátane ale bez obmedzenia oneskorenia prístupu alebo prerušení, nedoručenia dát alebo chybného doručenia, zlyhania doručenia obsahu alebo služieb v dôsledku poruchy servera alebo akejkoľvek udalosti vyššej moci, vrátane nehody bez ľudského zavinenia, vojny alebo terorizmu, nedodržania bezpečnosti alebo neoprávneného využívania osobných údajov vyvstávajúceho z neoprávneného vniknutia do počítačového programu a/alebo zlyhania alebo nedostatku prijímania sietí. Vylúčenia uvedené v tejto časti sú platné aj v prípade, že strata alebo poškodenie, ktoré ste utrpeli boli alebo mali byť spoločnosťou Red Bull predvídané, a/alebo ste nám povedali o riziku možnosti utrpenia danej straty alebo poškodenia.

8.7 Nič v týchto Podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje Red Bull zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené Red Bull  nedbanlivosťou, za spreneveru alebo klamlivé skreslenie skutočnosti ani za žiaden iný typ zodpovednosti, ktorá nemôže byť obmedzená alebo vylúčená platným zákonodarstvom.

8.8 Nič v týchto Podmienkach nemá vplyv na žiadne zákony, ktoré sa na vás vzťahujú ako na spotrebiteľa.

9. Ukončenie a pozastavenie

9.1 Red Bull si vyhradzuje právo pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš účet a/alebo prístup na túto webovú stránku kedykoľvek, bez oznámenia a podľa Red Bull uváženia, ak  porušujete alebo vás podozrieva, že porušujete tieto Podmienky, alebo ak vaše používanie webovej stránky, obsahu alebo služieb môže poškodiť zariadenia  alebo technické inštalácie. Okrem toho porušenie Podmienok môže viesť k podvodu a výsledkom môže byť právny nárok a škody ako aj trestné stíhanie. 

9.2 Všetky zrieknutia sa, odškodnenia a výnimky v týchto Podmienkach sú ďalej v platnosti aj po ukončení týchto Podmienok.

10. Ochrana údajov a politika utajenia

10.1 Informácie, údaje a materiál, ktorý Red Bull poskytnete ako súčasť registračného procesu alebo potom, ako aj ostatné informácie, údaje a materiál, ktorý nám dodáte podlieha našej politike Ochrany údajov a politike ochrany osobných údajov.

11. Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie v týchto Podmienkach je vytvorené oddelene a nezávisle. Účinnosť Podmienok  sa nemá znižovať, ak niektoré ustanovenie Podmienok sa stane úplne alebo čiastočne neplatným alebo nevynútiteľným. V takto prípade takéto ustanovenie bude obmedzené alebo eliminované na minimálny rozsah a nahradené platným ustanovením, ktoré najlepšie vystihuje zámer Podmienok, aby Podmienky zostali plne platné a účinné. 

12. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s rakúskymi zákonmi. Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z alebo v spojitosti s týmito Podmienkami, vrátane otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia, bude riešiť výlučne súd zodpovedný za komerčné záležitosti vo viedenskom prvom obvode v súlade s platnými zákonmi Rakúska, bez ohľadu na konflikty zákonných ustanovení. Uplatňovanie Konvencie o zmluvách na medzinárodný predaj tovaru z 11. Apríla 1980 bude vylúčená.

13. Jazyk

Pôvodná verzia Podmienok je v anglickom jazyku. Všetky preložené verzie sú len pre vaše pohodlie a informácie. V prípade sporov sa bude brať do úvahy text v anglickom jazyku.

 

Komunikácia:

V prípade, že chcete dostávať najčerstvejšie informácie, Red Bull Vám môže zasielať aktuality a ďalší obsah, ponúkané služby, akcie a Red Bull podujatia, Red Bull sesterských spoločností a partnerov prostredníctvom e-mailu, pod podmienkou, že dáte spoločnosti Red Bull právo na uskutočnenie takýchto činností. Môžete to odmietnuť a svoj súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu: contact@wingsforlifeworldrun.com